Artykuły z kategorii

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego jest głównym dokumentem planistycznym regionu, stanowiącym koncepcję jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie obowiązująca Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 powstała w wyniku aktualizacji Strategii z 2005 r. i została przyjęta 25 czerwca 2013 r. Uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Podjęcie prac nad aktualizacją wynikało z kilku powodów:
- w otoczeniu krajowym i zagranicznym zaszły dynamiczne zmiany spowodowane głównie kryzysem gospodarczym;
- na poziomie krajowym i Unii Europejskiej przygotowano nowe dokumenty strategiczne:
▫ Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo;
▫ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie;
▫ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
▫ Strategia Europa 2020;
- przeprowadzono ewaluację średniookresową Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

Strategia od 2005 r. opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, obejmujących: ludzi, gospodarkę i relacje między człowiekiem a gospodarką (Schemat 1). Zostały one osadzone w środowisku przyrodniczym, ponieważ to w nim odbywają się wszelkie działania człowieka.

schemat1 1

Na tej podstawie wyróżniono trzy priorytety strategiczne (Schemat 2):

1. Konkurencyjna gospodarka
2. Otwarte społeczeństwo
3. Nowoczesne sieci
W regionie takim jak województwo warmińsko-mazurskie środowisko przyrodnicze determinuje, w wielu przypadkach, zachowania przedsiębiorców, postawy społeczne, czy charakter i rodzaje relacji między człowiekiem a gospodarką.

schemat1

Cel główny Strategii pozostał niezmienny i aktualny od pierwszej wersji Strategii - Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Sformułowano również cztery cele strategiczne (Schemat 3), które wynikają z przyjętych trzech priorytetów i uwzględniają fakt występowania zależności między nimi.

                               schemat3

 

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, który zawiera najważniejsze zagadnienia na styku gospodarka – społeczeństwo
Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej – zawiera cele operacyjne ze sfery społeczeństwo – sieci
Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – ukierunkowanych głównie na sferę gospodarczą, dlatego znajduje się na styku gospodarki i nowoczesnych sieci
Cel strategiczny 4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju – ten cel najsilniej wpływa na realizację wszystkich pozostałych celów strategicznych, dlatego umieszczony jest w centralnej części układu celów.

schemat4

 

......................................................................................................................................................................................................................................

W lipcu 2000 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, która stanowi koncepcję rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. W swej konstrukcji uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tak, aby dobrze służyć kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu oraz pobudzać ich aktywność gospodarczą podnoszącą konkurencyjność województwa. Strategia opracowana była metodą społeczno-ekspercką, przy udziale konsultantów zewnętrznych, a także zaangażowaniu licznych podmiotów gospodarczych i społecznych w regionie. Horyzont czasowy Strategii sięgał 2015 roku.
 
31 sierpnia 2005 roku Uchwałą nr XXXIV/474/05 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał aktualizacji i przyjął Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Potrzeba weryfikacji dokumentu miała większy związek ze zmianami w otoczeniu województwa (np. wejście Polski do Unii Europejskiej) niż z procesami zachodzącymi wewnątrz regionu. Aby sprostać zasadniczym zmianom w otoczeniu założono wyjście im naprzeciw, przy jednoczesnym zachowaniu istoty pierwotnej strategii.

Zobacz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Cel główny, trzy Priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne, według następującej logiki:

Planowanie strategiczne stanowi podstawę do określenia i realizacji celów rozwojowych regionu oraz warunków jego działania. Jest to proces sformalizowany i długofalowy.
Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju podjęta w maju 1999 r. rozpoczęła proces planowania strategicznego w województwie. Usystematyzowała proces planowania i określiła tryb, w jakim będą prowadzone prace oraz oznaczyła czas działania Strategii do roku 2015. Nałożyła odpowiedzialność za poszczególne zadania, wyznaczyła metodę działania, a także zasygnalizowała udział wielu instytucji w pracach i liczne konsultacje społeczne otrzymanych wyników.
Prace przy budowie strategii podzielono pomiędzy: Regionalny Komitet Sterujący - jako ciało decyzyjne i operacyjne, Radę Programową – jako ciało opiniodawcze, dziewięć grup roboczych, które wykonały merytoryczną pracę i zespół redakcyjny. Bezpośrednio w pracach nad Strategią uczestniczyło 300 osób, natomiast w konsultacjach nad projektem dokumentu udział wzięło blisko 1000 osób.
Zaplanowanie procesu i działań, ich organizacja i w znacznej części redakcja dokumentu należała do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizacja prac nad strategią:

zespol strategia

Aktualizacja strategii
W roku 2005 dokonano aktualizacji Strategii województwa wydłużając okres programowania do 2020 roku oraz zastąpiono podejście sektorowe podejściem horyzontalnym, co przede wszystkim odzwierciedla filozofia rozsądnego szacunku mieszkańców dla czystego, względnie nieprzetworzonego środowiska przyrodniczego, w otoczeniu którego żyją.

Zastosowano nową metodę w celu diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur, wyznaczono trzy priorytety i zredukowano liczbę celów operacyjnych do 22, co podkreśliło charakter strategiczny koncepcji rozwojowej. Nową perspektywę regionu przyjęto w wyniku konsultacji społecznych.


Planowanie operacyjne nastawione jest na realizację celów wynikających z planu strategicznego. Koncentruje się na działaniach i instrumentach niezbędnych do realizacji przyjętej Strategii.
Przed uruchomieniem funduszy strukturalnych kluczowe znaczenie dla realizacji polityki rozwoju województwa pełniły kolejne edycje programów PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. Podstawowym zadaniem programu PHARE SSG było zmniejszenie zapóźnień i wyrównanie różnic w poziomie rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy, rozwiązywanie problemów społecznych, a także rozwój infrastruktury działalności gospodarczej.
Pierwszym programem realizującym „Nową Orientację PHARE” był Regionalny Program Operacyjny PHARE 2000 współfinansowany, podobnie jak programy na lata 2001 i 2002-2003 przez środki Unii Europejskiej i budżetu państwa przekazane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2001-2002.
Priorytety programu:
   1. Rozwój zasobów ludzkich
   2. Rozwój infrastruktury ponad- lokalnej
   3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
   4. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
   5. Rozwój turystyki

Kolejnym instrumentem wdrażania środków programu przedakcesyjnego PHARE był Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego PHARE 2001 – Spójność Społeczna i Gospodarcza. Priorytety programu były zgodne z przyjętą w 2000 roku Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
oraz Regionalnym Programem Operacyjnym PHARE 2000 i obejmowały:
   1. Poprawę infrastruktury drogowej warunkująca prowadzenie działalności gospodarczej
   2. Rozwój zasobów ludzkich (zgodny z priorytetami 2. i 3. szóstej osi w Narodowym Planie Rozwoju)
   3. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (zgodny z priorytetem 2. szóstej osi w Narodowym Planie Rozwoju)

Ostatnim instrumentem wdrażającym środki PHARE był Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego PHARE 2002 – 2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza. Celem strategicznym programu był: „Wzrost konkurencyjności społeczno-gospodarczej w perspektywie akcesji do Wspólnot Europejskich.”
Priorytety programu:
   1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu
   2. Rozwój konkurencyjności
   3. Rozwój zasobów ludzkich
 
Okres realizacji poszczególnych programów przedstawia poniższy diagram:
W ramach wszystkich Programów Phare SSG łączna alokacja środków przeznaczonych na realizację projektów w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła ponad 119 mln Euro, z czego ponad 55,5 mln Euro, czyli 46,5 % wszystkich środków, pochodziło z funduszy unijnych. Województwo wykorzystało na realizację projektów prawie 95 % przyznanych środków , czyli ponad 52,7 mln Euro. Szczegółowy podział środków oraz stopień ich wykorzystania w rozbiciu na poszczególne edycje przedstawia się następująco:


Szczegółowy budżet poszczególnych Programów Phare SSG (w mln EUR)
Podstawowym kierunkiem wydatkowania środków PHARE SSG był rozwój infrastruktury, na który przeznaczono łącznie ponad 66 mln. Euro. Województwo warmińsko-mazurskie gros środków przeznaczyło na inwestycje drogowe, wspierając modernizację drogi nr 16 w okolicach Olsztyna, Ełku i Iławy, a także budowę przeprawy mostowej przez rzekę Elbląg i przebudowę węzła transportowego Elbląg –Wschód. Wsparcie uzyskały projekty przygotowujące infrastrukturę i udostępniające tereny dla powstawania małych i średnich przedsiębiorstw (Olsztyn, Iława). Ponadto w Elblągu wykonano prace przygotowujące rozwój portu morskiego, wybudowano także inkubator nowoczesnych technologii informatycznych. Ważnym dla rozwoju turystyki i ochrony środowiska na Wielkich Jeziorach Mazurskich był projekt infrastrukturalny (Phare 2000) polegający na budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w kilkunastu punktach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich (realizacja jednego z etapów programu ochrony środowiska Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich).

            W segmencie Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2000 – 2002 zrealizowano trzyetapowy „Warmińsko-Mazurski Program Doskonalenia Kadr”, na który przeznaczono prawie 7 mln euro ze środków europejskich. Skierowany był on zarówno do osób bezrobotnych (zwiększanie kwalifikacji, integracja zawodowa, promocja przedsiębiorczości – zachęcanie do otwierania działalności gospodarczej), jak i do administracji lokalnej oraz liderów organizacji pozarządowych.

            Na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczone było łącznie we wszystkich edycjach PHARE SSG ponad 43 mln Euro, w tym ze środków europejskich – 10 mln Euro. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszył się fundusz dotacji inwestycyjnych, dofinansowywane były także usługi doradcze dla przedsiębiorstw, udział w targach itp.

Instrumentem realizującym założenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego był także  Program Rozwoju Regionalnego na lata 2001 – 2002 finansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2001-2002. Celem strategicznym programu był „Wzrost spójności społecznej i gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego.”

Priorytety i działania skierowane były na wsparcie następujących obszarów tematycznych:
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
- edukacja
- infrastruktura techniczna
- restrukturyzacja obszarów wiejskich
- rozwój turystyki
- atrakcyjność zamieszkania
- środowisko przyrodnicze
- dziedzictwo i kultura

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2001– 2002, w ramach którego finansowano operacje realizujące założenia programów operacyjnych Phare i Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2001 – 2002, z powodu braku wystarczającej ilości środków w budżecie państwa w zakładanym okresie został przedłużony na rok 2003. Na realizację kontraktu strony przeznaczyły łącznie 498,5 mln zł plus 5 mln Euro ze środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych i wojewody oraz 27,3 mln Euro na realizację programu Phare. Źródła finansowania kontraktu pochodziły ze środków krajowych budżetu państwa, w tym środków będących w dyspozycji ministrów właściwych i wojewody, budżetu Wspólnoty Europejskiej, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz od innych podmiotów, w tym prywatnych.

Kolejnym instrumentem realizacji Strategii był Program Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Środki na realizację Programu zostały zagwarantowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2004.

Cel główny programu brzmiał: „Rozwój Warmii i Mazur na rzecz spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej w jednoczącej się Europie”.

Priorytety programu:

1. W komponencie ZPORR na lata 2004-2006

- Priorytet I – rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionu

- Priorytet II – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

- Priorytet III – rozwój lokalny

2. W komponencie ze środków budżetu państwa

- Priorytet I – rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie

- Priorytet II – pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu

3. W komponencie ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A

- Priorytet I – wzrost konkurencyjności i konkurencyjności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej, współpracy gospodarczej i naukowo – technicznej

- Priorytet II – wsparcie współpracy pomiędzy narodowościami, integracji społeczno – kulturowej oraz rynku pracy

 
Środki pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 zostały przeznaczone na realizację trzech komponentów Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Strony umowy określiły następujące wielkości środków :

- strona rządowa na realizację Programu przeznaczyła 64,4 mln zł

- zadania własne samorządu wynikające z Programu Wsparcia 51,2 mln zł

- współfinansowanie ZPORR oraz IW INTERREG III 13,2 mln zł

- środki poza limitem od strony rządowej przeznaczone na inwestycje na środki trwałe w ramach kolejowych przewozów pasażerskich 12,5 mln zł

- środki udostępnione przez stronę samorządową 18,5 mln zł

 
W ramach Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 wdrażano także  fundusze pochodzące z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest to program, który w woj. warmińsko‑mazurskim cieszył się największym zainteresowaniem ze strony beneficjentów spośród programów pomocowych UE w okresie 2004-2006,ponieważ oddano za jego pośrednictwem do dyspozycji regionu pierwsze poważne pieniądze na rozwój. W okresie tym w województwie warmińsko – mazurskim złożonych zostało 1 978 wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Priorytetu 1 złożono 216  wniosków, w ramach Priorytetu 2 – 607 wniosków i 1 155 wniosków w ramach Priorytetu 3. Z łącznej liczby zaakceptowano ogółem 705 wniosków (odpowiednio: Priorytet 1 – 80, Priorytet 2 – 228, Priorytet 3 – 397), co stanowi zaledwie około 35 % liczby wszystkich złożonych wniosków. Ze wszystkich wniosków, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne podpisane zostało 656 umów na łączną kwotę dofinansowania 746,4 mln zł.

 

Zainteresowanie beneficjentów programem ZPORR w woj. warmińsko‑mazurskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.  w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Kolejnym programem, finansowanym wyłącznie ze środków budżetu państwa na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2005 – 2006, był Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2005 – 2006. Cel główny zakładał „Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności Warmii i Mazur”. Wynikały z niego następujące cele szczegółowe:

- poprawa warunków lokowania inwestycji

- poprawa warunków życia mieszkańców

- ułatwienie przewozu towarów

- poprawa dostępu do przejść granicznych

 

  Ze względu na ograniczoną ilość środków dostępnych na działania rozwojowe w budżecie państwa w latach 2005 – 2005, zdecydowano o przeznaczeniu ich tylko na jeden priorytet: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej w regionie”

Dla województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 strona rządowa udostępniła środki w wysokości 21,9 mln zł oraz środki przypadające dla województwa warmińsko-mazurskiego z kwoty 686,9 mln zł na współfinansowanie działań z ZPORR oraz programów realizowanych  w ramach IW INTERREG. Samorząd województwa udostępni środki finansowe w wysokości 7,3 mln zł.

 Realizacja kontraktów wojewódzkich (w mln zł)
1) Bez uwzględnienia środków na ZPORR oraz IW INTERREG.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 

W ramach kontraktów wojewódzkich, zawartych pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2001-2003, na rok 2004 oraz na lata 2005 – 2006 zrealizowanych zostało w regionie 194 zadań o łącznej wartości 426 mln zł. Wkład budżetu państwa stanowił około 50%, pozostałe środki pochodziły z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty) oraz środków innych podmiotów.

W wyniku realizacji kontraktów wojewódzkich w latach 2001 – 2006 uzyskano m.in. następujące efekty:

- przebudowano i zmodernizowano około 220 km dróg, 49 skrzyżowań, 7 obiektów mostowych

- przebudowano drogę startową na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m

- zbudowano 1 oczyszczalnię ścieków i ok. 87 km kanalizacji sanitarnej

- zbudowano lub zmodernizowano obiekty infrastruktury społecznej, rekreacyjno-sportowej i zdrowia

- utworzono Regionalny Fundusz Pożyczkowy
 

Oprócz realizacji wielu inwestycji rozwojowych w województwach, kontrakty wojewódzkie były także kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia przez Polskę odpowiedniej zdolności projektowej i administracyjnej do wdrożenia funduszy strukturalnych, gdyż posiadały zbliżoną formę i zasady do programu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.

W obecnym okresie programowania obejmującym lata 2007 – 2013 podstawowym narzędziem realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 jest Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Program został przygotowany z zastosowaniem przede wszystkim przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Krajowe ramy prawne dla opracowania i realizacji Programu stanowiła przede wszystkim ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,poz. 1658 z późn. zm.).

Prace nad Programem rozpoczęły się na początku 2005 roku, kiedy to powołana została Grupa Robocza ds. opracowania RPO WiM na lata 2007 – 2013. W jej skład weszli przedstawiciele różnych instytucji – partnerzy samorządowego województwa, zaangażowani w kreowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego, m.in. jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesowego, akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, tut. Urzędu Marszałkowskiego. Opracowany wstępny projekt poddano konsultacjom społecznym. Pozwoliło to na profesjonalne przygotowanie dokumentu z zachowaniem zasady partnerstwa.

Projekt Programu, po uzyskaniu akceptacji Rady Ministrów, doręczony został Komisji Europejskiej celem rozpoczęcia procesu negocjacji. Zakończyły się one w październiku 2007 r. W dniu 14 listopada 2007 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 61/354/07/III przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Cele RPO WiM 2007-2013 osiągane są poprzez realizację działań w ramach siedmiu „merytorycznych” osi priorytetowych:

    * Przedsiębiorczość
    * Turystyka,
    * Infrastruktura społeczna,
    * Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
    * Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
    * Środowisko przyrodnicze,
    * Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
    * Pomoc techniczna.

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 można odnaleźć na stronie internetowej:

www.rpo.warmia.mazury.pl

Monitoring i ewaluacja są immanentnymi elementami procesu planowania strategicznego. Gromadzenie danych, ich analiza i interpretacja pozwalają ocenić stopień realizacji Strategii oraz wprowadzić ewentualne zmiany i korekty.


Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco (w okresach rocznych; raporty z realizacji Strategii znajdują się w zakładce Raporty), zaś proces ewaluacji będzie przeprowadzony w połowie i po zakończeniu realizacji strategii. Nie można przy tym wykluczyć sytuacji szczególnych, w których konieczne natychmiastowe reakcje wymuszać będą wprowadzanie dodatkowych etapów ewaluacyjnych.

W 2008 roku w celu usprawnienia procesu monitorowania realizacji Strategii rozwoju województwa, zespół ekspercki w składzie prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr Wojciech Dziemianowicz, dr Katarzyna Szmigiel oraz mgr inż. Agnieszka Dziemianowicz opracował narzędzie do monitorowania realizacji Strategii pn. SMS dla Warmii i Mazur – System Monitoringu Strategii wraz z tzw. Asystentem – podręcznikiem ułatwiającym korzystanie z narzędzia.

 

Narzędzie służy do agregowania danych dotyczących realizowanych działań w zakresie poszczególnych celów operacyjnych Strategii. Dodatkowo narzędzie wyposażono w zestaw wskaźników mierzących wdrażane działania, jak również moduł do analizy i prezentacji graficznej danych makroekonomicznych regionu (dane statystyczne GUS i US w Olsztynie) i wskaźników (w tym syntetycznych) do mierzenia postępu w osiąganiu celu głównego i celów strategicznych.

Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (stan na 20 września 2016) 

Nieodzownym elementem realizacji Strategii jest monitorowanie, które umożliwia zweryfikowanie w jakim stopniu osiągane są założone w niej cele. W ramach monitoringu gromadzone są informacje o województwie oraz działalności poszczególnych podmiotów i instytucji, przyczyniające się do realizacji celów strategicznych. Zebrane informacje prezentowane są w raportach okresowych, które stanowią podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych działań rozwojowych.

Raporty z realizacji Strategii publikowane będą w okresach dwuletnich, natomiast dane będą zbierane corocznie. Na potrzeby rzetelnego monitorowania został opracowany System Monitorowania Strategii (SMS), który oparty jest o wskaźniki realizacji Strategii, wiedzę pozyskiwaną od licznych instytucji współrealizujących Strategię oraz prace Komitetu Monitorującego.
W system ten zaangażowany jest Departament Polityki Regionalnej jako Koordynator całości prac nad raportem oraz departamenty/biura odpowiedzialne za opracowanie raportów cząstkowych w zakresie poszczególnych celów operacyjnych:
- Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (departament wiodący) we współpracy z Departamentami: Zdrowia oraz Kultury i Edukacji,
- Departament Koordynacji Promocji, 
- Departament Współpracy Międzynarodowej, 
- Departament Infrastruktury i Geodezji, 
- Departament Ochrony Środowiska. 

Informacje na temat monitorowania Strategii znajdują się również na stronie www.strategia2025.warmia.mazury.pl

Poniżej zmieszczone zostały raporty okresowe z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego wraz z załącznikami:

 

Raport okresowy nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w okresie II półrocze 2013-2015

 

Raport Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania

Raport okresowy nr XIV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiegodo roku 2020
w I półroczu 2013 roku.pdf

 

Raport okresowy nr XIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2012 roku

 

Raport okresowy nr XII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2011 roku

 

Raport okresowy nr XI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2010 roku

 

Raport okresowy nr X z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2009 roku

 

Raport okresowy nr IX z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2008 roku

  

Raport okresowy nr VIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2007 r.

 

Raport okresowy nr VII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2006 r.

 

Raport okresowy nr VI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2005 r.

 

Raport okresowy nr V z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2004.

 

Raport okresowy nr IV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2003 r.

 

Raport okresowy nr III z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2002 r.

 

Raport okresowy nr II z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na 31 grudnia 2002 roku.

 

Raport z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego za okres I-X 2001 r.