Artykuły z kategorii

rsu logo

 

 

Projekt systemowy
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego
pn. „Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działania 8.2 Transfer Wiedzy,
Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

 

Projekt zatwierdzony do realizacji uchwałą zarządu województwa warmińsko-mazurskiego nr 66/770/09/III w dniu 20 października 2009 r.

 

1. Główni beneficjenci projektu

Projekt kierowany jest do IOB (ok. 25 wiodących instytucji) z terenu woj. warmińsko – mazurskiego (fundacje, stowarzyszenia, agencje, instytucje sfery B+R, inst. finansowe, fundusze pożyczkowe itp.), które będą spełniały „kryteria wejścia do Sieci”, ustanowione przez Regionalny Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności.

 

2. Cele projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) otwartych na innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy sferą B+R i MŚP oraz struktur zarządzania w ramach sieci Regionalnego Systemu Usług poprzez ustanowienie stałych procedur współpracy z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

Aby osiągnąć cel główny planowana jest realizacja następujących celów szczegółowych:

- podniesienie jakości i zwiększenie oferty usług świadczonych przez 25 instytucji IOB odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw,
- poprawa umiejętności komunikowania się i współpracy pomiędzy IOB a podmiotami sfery naukowo-badawczej,
- zidentyfikowanie i wypromowanie nowych usług, dobrych praktyk wspierających rozwój innowacji w ramach RSU,
- wypromowanie nowego mechanizmu współpracy pomiędzy MŚP, IOB i sferą B+R,
- wypromowanie RSU jako sieci IOB oraz prowadzonych przez nią działań na rzecz zwiększenia innowacyjności MŚP oraz wzmacnianie współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym.

 

3. Działania zaplanowane w projekcie

Działania ukierunkowane są na utworzenie sieci nowoczesnych instytucji otoczenia biznesu - Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa. W ramach projektu zaplanowany został cykl szkoleń dla przedstawicieli Grupy Roboczej oraz instytucji otoczenia biznesu uczestniczących w projekcie, których tematyka będzie dotyczyła m.in. metodologii tworzenia struktur innowacyjnych sieci, potrzeb budowania RSU, roli partnerstwa w budowaniu przewag konkurencyjnych. Projekt przewiduje również spotkania specjalistyczne dla członków sieci z przedstawicielami nauki i biznesu, które dostarczą wiedzy z zakresu usług innowacyjnych, oferty, ich jakości, oraz sposobów koordynacji podejmowanych działań, współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz promocji idei budowania regionalnych sieci współpracy na rzecz wzrostu poziomu innowacyjności. Powodzenie projektu uzależnione jest również od zdefiniowania oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do instytucji otoczenia biznesu oraz oferowanych usług, co wymaga przeprowadzenia badań i analiz, na podstawie których zostaną wypracowane/dostosowane wspólne mechanizmy współpracy. W ramach projektu dla przedstawicieli Grupy Roboczej i Jednostki Zarządzającej projektem planowana jest również wizyta studyjna w jednym z doświadczonych regionów, z powodzeniem wdrażających ideę budowy innowacyjnych sieci, mająca przybliżyć dobre praktyki z zakresu aktywnego wspierania i kreowania polityki innowacyjności. Dla członków Sieci InnoWaMa zostały również zaplanowane 2-tygodniowe staże w zagranicznych ośrodkach świadczących innowacyjne usługi dla MŚP, które poprzedzone zostaną dedykowanym dla beneficjentów projektu intensywnym, biznesowym kursem języka angielskiego.

 

4. Rezultaty projektu

Projekt zakłada stworzenie do 2012 r. sieci współpracy nowoczesnych instytucji otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa, podniesienie jakości i zwiększenie oferty usług świadczonych przez IOB odpowiadającym potrzebom przedsiębiorców, poprawę umiejętności komunikowania się i współpracy pomiędzy IOB a podmiotami sfery naukowo-badawczej oraz pozwoli zidentyfikować i wypromować nowe usługi, dobre praktyki wspierające rozwój innowacji w ramach RSU. Uzyskanie zakładanych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów. Zakłada się, iż zaplanowane działania przyczynią się m.in. do popularyzowania przedsięwzięć na rzecz budowy potencjału innowacyjnego regionu, stworzenia platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, sfery B+R oraz samorządowych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu, stworzenia podstaw dla rozwoju systemu transferu wiedzy i innowacji z ośrodków naukowo - badawczych do podmiotów gospodarczych. Zakończenie cyklu szkoleniowego dla przedstawicieli Grupy Roboczej i członków sieci RSU oraz nabycie przez nich wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia i funkcjonowania innowacyjnych sieci współpracy, przyczyni się do wykreowania wysoko wykwalifikowanej kadry, zaangażowanej w proces kreowania idei innowacyjności. Organizacja wspólnych spotkań specjalistycznych instytucji otoczenia biznesu, których celem będzie przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń, przyczyni się do zainicjowania różnorodnych wspólnych przedsięwzięć, a tym samym do wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy. W założeniach projektu znajduje się również wypromowanie Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa oraz utworzenie platformy internetowej – mechanizmu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a samorządem. Będzie to więc spójny system gromadzenia i udostępniania informacji w zakresie innowacji i nowych technologii. Popularyzacja idei tworzenia regionalnych sieci pozwoli na zdobycie większej akceptacji i zaufania do tej formy podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Uzyskanie powyższych rezultatów, poprzez kompleksowy wachlarz działań, wpłynie na rozwój innowacyjnych sieci współpracy w regionie.

 

Więcej na stronie rsu.warmia.mazury.pl/