Konferencja „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” w Elblągu.

Blisko 600 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 przeznaczonych będzie na włączenie społeczne.

O możliwościach unijnego wsparcia oraz doświadczeniach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie rozmawiano podczas elbląskiej konferencji „Fundusze! Przystań – skorzystaj!”.

- Mamy dużo do zrealizowania. W tym roku na same działania społeczne planujemy ogłosić 18 konkursów, na łączną kwotę ponad 280 mln zł – mówił podczas konferencji Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Projekty, aby dostać dofinansowanie z RPO powinny być ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i kompetencji, wzrost zatrudnienia, większą dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, a także rozwój ekonomii społecznej. Konkursy ogłaszane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej adresowane są do osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych.

Dotychczas na konkursy ogłoszone przez ROPS wpłynęło blisko 300 wniosków o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem cieszyły się te ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oparte na indywidualnej ścieżce rozwoju każdego uczestnika projektu.

- Jak na razie podpisaliśmy 28 umów na łączną kwotę ponad 63 mln zł. Szacujemy, że dzięki temu, wsparcie otrzyma 2 264 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wylicza Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. - Na podpisanie czekają kolejne 34 umowy, których dofinansowanie przekracza 40 mln zł. Tutaj wsparcie otrzyma 1 247 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 1 042 osób zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym.

Aby ułatwić beneficjentom ubieganie się o pieniądze z RPO, wprowadzono szereg uproszczeń. – Jest to m.in. organizacja spotkań roboczych na prośbę wnioskodawcy, czy skrócenie terminów oceny wniosków tak, aby dokonać szybszej aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków oraz ewentualnie powtórzyć słabo zakontraktowane konkursy – precyzuje marszałek Brzezin.

Na działania z zakresu włączenia społecznego i aktywnego starzenia się w obecnej perspektywie RPO przeznaczonych jest blisko 600 mln zł.