Ilustracja do tekstu

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 wspierającego dwustronne projekty współpracy rozpoczął się 20 marca 2017 roku. 

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program przyczynić się ma do rozwoju regionalnego i jakości życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

Podczas drugiego naboru składać można wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:
1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
4.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego.

Szczegółowe informacje istotne dla drugiego naboru wniosków (małe projekty):
1. Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, maksymalna wartość może wynieść 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.
2. Suma kategorii budżetowych: “Wydatki na wyposażenie” oraz “Infrastruktura i roboty budowlane” (zwanych dalej – komponentem inwestycyjnym) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.
Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku aplikacyjnego, Wytyczne wypełnieniania wniosku aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-polska.eu w sekcji menu DOKUMENTY oraz TUTAJ

WAŻNE!: Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego jest nadal przygotowywana i będzie dostępna w ciągu 2 tygodni. Do czasu jej udostępnienia potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się z Formularzem Aplikacyjnym w wersji PDF.

Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa.
• SZKOLENIA
Wspólny Sekretariat oraz Regionalne Punkty Kontaktowe organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:
Litwa
• 4 kwietnia Kaunas (Hotel „Best Baltic Kaunas“, A.Mickevičiaus str. 28, Kaunas)
• 6 kwietnia Alytus (Alytus district administration, Pulko 21, Alytus)
• 11 kwietnia Trakai (Hotel “Trasalis”, Gedimino str. 26, Trakai)
Polska
• 5 kwietnia Ełk (BURSA II/Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, ul. Sikorskiego 5A , Ełk)
• 6 kwietnia Białystok (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok)

Godziny szkoleń to 10:30-14:00. Rejestracja na szkolenia dostępna jest TUTAJ
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu lub Regionalnych Punktów Kontaktowych.