Sala sejmiku

Radni zbiorą się na sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wtorek 29 listopada o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Będą obradować między innymi nad programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i stanem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Porządek obrad:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu między sesjami,

4. interpelacje i zapytania,

5. informacja o stanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,

6. uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa – synteza – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

7. podjęcie uchwały w sprawie wsąpienia województwa do Związku Miast i Gmin Morskich jako członek wspierający – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

8. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Lubomino pomocy finansowej - referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

10. podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku rewitalizacji zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

11. podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku rozbudowy Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

12. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/157/11 sejmiku województwa z 31 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk.

13. podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z gminą Pasłęk aneksu nr 1 do porozumienia z 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Pasłęka – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

14. podjęcie uchwały w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez województwo darowizny jednej akcji imiennej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dokonanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Przemysłowo-Handlową w Olsztynie – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

16. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referuje przewodniczący sejmiku Piotr Żuchowski,

17. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2016-2039 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

19. sprawy organizacyjne sejmiku,

20. odpowiedzi na zapytania i interpelacje,

21. wnioski i oświadczenia radnych,

22. przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji z 25 października 2016 roku,

23. sprawy różne,

24. zamknięcie sesji.