Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach, o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku czy o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego to jedne z najważniejszych punktów sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sesja rozpocznie się we wtorek 25 października o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

6. Rozpatrzenie informacji pn. „Informacja o działaniach ZDW w Olsztynie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

7. Rozpatrzenie informacji o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego" - referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie - referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ełckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. remontu w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ełku - referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/383/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2016 – 2018” - referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej po nazwą „Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie” - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miłakowo - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

14. Podjęcie uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Mrągowo - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wydminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania gminy z zakresu wznoszenia pomników - referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/616/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orzysz oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Orzysz - referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/60/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ruciane Nida oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ruciane Nida - referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 - referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok - referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

21. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

23. Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Sejmiku z dnia 27.09.2016 r.

25. Sprawy różne.

26. Zamknięcie Sesji.