Logotyp projektu

W piątek 14 października o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie w sali 325 zostaną podpisane umowy w ramach pierwszych 100 umów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WiM 2014-2020.

Łączny koszt tych 104 umów z EFRR to ok. 90 mln zł, w tym 61 mln zł w ramach Działań wdrażanych przez WFOŚiGW w Olsztynie, a łączny poziom dofinansowania, który trafi do beneficjentów to ok. 63 mln zł, w tym 40 mln do beneficjentów WFOŚiGW w Olsztynie.

Środki przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorców (z tych 104 umów to 88 beneficjentów na kwotę ok. 30,5 mln zł), gmin (odpowiednio – 13 samorządów na kwotę ok. 30 mln zł) oraz innych podmiotów, w tym spółdzielni i wspólnot (2 beneficjentów – 2,3 mln zł), organizacji pozarządowych, jednostek Lasów Państwowych, a także innych instytucji oraz osób prawnych.

Za realizację umów odpowiada Departament EFRR Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, która na mocy Porozumienia z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego odpowiada za wdrażanie ponad 800 mln zł na ochronę środowiska, wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz poprawę efektywności energetycznej w ramach RPO WiM 2014-2020.

W kwocie powierzonej IP, najwięcej, bo ponad 400 mln, zostanie przeznaczonych na dofinansowanie projektów dotyczących OZE oraz ochronę bioróżnorodności na Warmii i Mazurach (ponad 173 mln zł). Środki UE przeznaczone są również na poprawę efektywności energetycznej w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ponad 82 mln zł), na projekty dotyczące gospodarki odpadami (ok. 90 mln zł) i gospodarki wodno-ściekowej (ok. 95 mln zł).