Logotyp PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nabór wniosków trwać będzie od 3 do 30 listopada 2016 roku. Pula konkursu to 320 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu może wynieść 70 %.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej dziesięciu przedsiębiorców. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na stworzeniu sieciowych i innowacyjnych produktów, które powstaną poprzez połączenie jedną spójną koncepcją, rozproszonych atrakcji, miejsc czy obiektów. Przedsięwzięcie musi objąć: inwestycję w spójną infrastrukturę; rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Warunkiem koniecznym jest wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje, wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Ogłoszenie o konkursie

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP