Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań informacyjnych poświęconych poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Spotkanie na ten temat w Olsztynie odbędzie się we wtorek (21 czerwca).

W trakcie spotkań potencjalni beneficjenci dowiedzą się o zasadach ubiegania się o dofinansowanie inwestycji prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP POPW 2014-2020. Nabór wniosków trwać będzie od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Do dyspozycji MŚP będzie 135 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 7 mln zł.

O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:

  • opracowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie patentu, zdobycie certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktów lub technologii;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia własnych lub nabytych prac B+R;
  • przeprowadzenie prac dostosowawczych, zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

W Olsztynie spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. w godz. 12.15-14.45 w Hotelu Wileńskim, ul. Ryszarda Knosały 5. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie PARP

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie PARP

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP