Fot. stockvault.net

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nabór wniosków trwać będzie od 30 czerwca do 31 lipca 2016 roku. Do dyspozycji MŚP będzie 135 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 7 mln zł.

O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:
- opracowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie patentu, zdobycie certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktów lub technologii;
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia własnych lub nabytych prac B+R;
- przeprowadzenie prac dostosowawczych, zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

WIĘCEJ INFORMACJI