Sala sejmiku UM WWM

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, program „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”, planowana droga wodna E70 – między innymi tymi tematami na sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego będą się zajmować radni wojewódzcy. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 we wtorek 31 maja w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.


Porządek obrad:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu między sesjami,

4. interpelacje i zapytania,

5. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
6. przyjęcie programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,
7. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez województwo warmińsko-mazurskie, a przyjęcia przez województwo pomorskie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

8. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 660 na terenie miasta i gminy Olecko – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

9. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 613 na terenie miasta Małdyty w gminie Miłomłyn – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

10. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (byłe drogi gminne nr 190020N, 190021N, 190022N) na terenie gminy Nidzica – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

11. podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Spotkań „Światowid“ w Elblągu, samorządowej instytucji kultury, w nieruchomość – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,
12. zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie – referuje członek zarządu Marcin Kuchciński,

14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – referuje przewodniczący sejmiku Piotr Żuchowski,

15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 roku zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2016 powiatowi mrągowskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 roku działań w zakresie kultury – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Pasłęk pomocy finansowej – referuje wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk,

20. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2016-2039 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

21. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

22. sprawy organizacyjne sejmiku,

23. odpowiedzi na zapytania i interpelacje,

24. wnioski i oświadczenia radnych,

25. przyjęcie protokołu z XVI sesji sejmiku z 26 kwietnia 2016 roku,

26. sprawy różne,

27. zamknięcie sesji.