Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Zgłoszenia do przedsięwzięcia realizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjmowane są do 10 czerwca 2016 roku. 

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Wspierane zadania muszą być związane z edukacją i promocją zdrowia publicznego; integracją europejską oraz rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami; kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego; ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego; rozwojem turystyki; aktywizacją społeczności lokalnych na obszarach wiejskich; wzmacnianiem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim; wzmacnianiem potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży; rozwojem sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwojem wolontariatu oraz integracją środowisk kombatanckich. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 60 tys. zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 tys. zł. Dotacja może zostać udzielona na realizację zadania w zakresie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80 bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego