Logotyp

Poszukiwani są eksperci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach związanych z rewitalizacją i oceną programów rewitalizacji, znajomością Strategii ZIT Ełk oraz znajomością Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

O wpis do wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020;
f) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.
g) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WiM 2014-2020;

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów na ekspertów poprzez złożenie:
a) wypełnionego Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020) wraz z stosownymi oświadczeniami dotyczącymi spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. b-e oraz g. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
b) kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kopii dokumentów potwierdzających wszystkie informacje zawarte we wniosku dotyczące wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w dziedzinach, w których dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, określonych w załączniku nr 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020.
Przedmiotem weryfikacji będą jedynie informacje oraz dokumenty adekwatne dla dziedziny, której dotyczy wniosek o wpis. Informacje oraz dokumenty, które nie mają związku z dziedziną lub wykraczają poza czas wskazany w wymaganiach dla kandydatów (jeśli określono kryterium czasowe) nie będą rozpatrywane i nie będą miały wpływu na wynik weryfikacji.

Wniosek o wpis do Wykazu może obejmować tylko jedną dziedzinę. Kandydaci, którzy ubiegają się o wpis dla większej liczby dziedzin składają osobne wnioski o wpis dla każdej dziedziny wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 89 52 19 383.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA EKSPERTÓW RPO WiM 2014-2020” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn
lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej
(ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, II piętro, pok. 201)
w terminie od 26 lutego do 7 marca 2016 r.

WIĘCEJ INFORMACJI