Strona Bazy Konkurencyjności

Został uruchomiony portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych.

Mogą z niego korzystać beneficjenci m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020, zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona opisana w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Co ważne beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

Instytucja Zarządzająca będzie mogła też określić dodatkowe wymogi dotyczące treści zamówień publikowanych w Bazie.

Baza dostępna jest pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.