Urząd Marszałkowski

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/15/4.2 z zakresu osi priorytetowej 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/15/4.2 wynosi: 316 629,00 euro, co daje kwotę 1 311 667,30 PLN, liczoną po kursie 4.1426 EUR/PLN. Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organizacje pozarządowe;
• wspólnoty mieszkaniowe;
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
• szkoły wyższe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów w ramach Schematu A
• zagospodarowanie pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznych związane z nadaniem lub przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących więcej niż jeden element:
- budowa, remont, przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, zbiorników wodnych, obiektów małej architektury i zakup niezbędnego sprzętu,
- remont, przebudowa lub modernizacja dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego,
- remont, przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego,
- budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
• tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w tym budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego;
• nadanie obiektom zdegradowanym funkcji kulturalnych i edukacyjnych – renowacja, przebudowa i remont obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe);
• renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków (posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków), (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe) z możliwością zmiany funkcji;
• renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w ewidencji zabytków (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) z koniecznością przywrócenia lub nadania nowej funkcji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
• przebudowa lub remont publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączone z działalnością gospodarczą np. obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
• wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.

IZ RPO WiM przypomina, że zgodnie art. 56 rozporządzenia RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ostatecznym terminem poniesienia wydatków w ramach projektu jest 31 grudnia 2015r.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 października 2015r. o godz. 15. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku 2015. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.