Ostróda

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów zgłoszonych w I etapie konkursu mającego na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Docenione zostały również dwa projekty z regionu Warmii i Mazur.

Do pierwszej fazy projektów trafiło 240 przedsięwzięć, z których jury wybrało 57 najciekawszych. Oceniane propozycje dotyczyły przede wszystkim kształtowania przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego czy ożywienia gospodarczego.

Podczas oceny pod uwagę brano kryteria związane z koncepcją projektu, jego zgodnością z dokumentami strategicznymi miasta, opisem zaplanowanych działań pilotażowych oraz edukacyjnych.

W wybranych projektach znalazły się m.in. zgłoszenia z województwa warmińsko-mazurskiego. Jury doceniło projekt gminy i miasta Ełku za „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” oraz gminy miejskiej Ostróda za „Wypracowanie modelu rewitalizacji dla miasta Ostródy” oraz
W drugim etapie samorządy otrzymają wsparcie edukacyjne oraz eksperckie ze strony MIiR. Razem z ekspertami przygotują w terminie do czterech miesięcy od ogłoszenia wyników pierwszego etapu, właściwe wnioski o przyznanie dotacji. Dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 20 najlepiej ocenionych projektów, a więc tych z dobrze zaplanowanymi, kompleksowymi działaniami rewitalizacyjnym. Przygotowana dokumentacja, będzie wzorem dla innych miast realizujących projekty rewitalizacyjne.

WIĘCEJ INFORMACJI