Biznes. Fot. stockvault.net

Ideą konkursu jest wyróżnienie osób, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Ważne są również dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.

Przyznanie nagrody ma na celu docenienie pracy takich osób, a także propagowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez: wskazywanie przykładów osób zaangażowanych we wdrażanie i promocję społecznej odpowiedzialności biznesu; zachęcanie do wdrażania działań z zakresu CSR przez polskie firmy i instytucji oraz podnoszenie świadomości społecznej odnośnie idei CSR.

Przy przyznawaniu nagrody brane będą pod uwagę działania podjęte w 2014 roku (za wyjątkiem nagrody jubileuszowej z okazji 15 lat FOB). Oceniane będą realne działania podejmowane na rzecz tego, aby biznes w Polsce zarządzany był w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności, zarówno te, które realizowane były w miejscu pracy, jak i podejmowane poza działalnością zawodową. Mogą to być m.in. projekty realizowane wewnątrz firmy, zgodne z koncepcją CSR, prowadzące do zmiany sposobu prowadzenia biznesu na bardziej zrównoważony; zaangażowanie w projekty poza miejscem pracy, popularyzujące ideę CSR; dzielenie się wiedzą z zakresu CSR w miejscu pracy i poza nim.

Oceny będą przyznawane za efekty podjętych działań, doprowadzenie do faktycznej zmiany – konkretne wyniki, osiągnięte wskaźniki; oryginalność działań podejmowanych przez kandydata/ kandydatkę – czy są one innowacyjne w skali Polski/ regionu/ instytucji zatrudniającej; otwartość na współpracę – podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami/ grupami społecznymi; włączanie do realizowanych działań szerokiego grona interesariuszy oraz zaangażowanie i adekwatność – rola w realizowanych projektach, możliwości działania na danym stanowisku, w danej instytucji.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: biznes, sektor pozabiznesowy, człowiek zmieniający biznes według widzów TVP Info oraz nagroda jubileuszowa z okazji 15 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2015 roku. Więcej informacji na stronie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.pl