strategiaRozpoczął się proces konsultacji aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli najważniejszego planistycznego dokumentu, który określa główne uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionu.

- Na tym dokumencie opiera się program rozwoju Warmii i Mazur, instytucji podległych samorządowi województwa, a także wielu innych podmiotów działających w regionie – samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, uczelni, organizacji, w tym także organizacji pozarządowych – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Strategia określa kierunki rozwoju, oparte na diagnozach i zgodne z potencjałem, ponieważ tylko w ten sposób jej realizacja jest realna.

Pierwszy taki dokument został przyjęty przez sejmik województwa w lipcu 2000 roku, a pierwszej aktualizacji dokonano w sierpniu 2005 roku.

- Konsultacje społeczne przy opracowaniu kolejnej aktualizacji są dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam, aby strategia rozwoju zyskała jak najszerszą akceptację społeczną – dodaje marszałek Jacek Protas.

Marszałek zwrócił też uwagę, że chociaż w dokumentach opieramy się na danych statystycznych z końca 2010 roku, bo tylko takie są aktualnie dostępne, już teraz widać, że region zmienia się dzięki funduszom unijnym, zwiększa się liczba gmin o wysokim i średnim potencjale rozwojowym, stale też spada ilość gmin z najniższym potencjałem. Będzie to jeszcze bardziej widoczne w kolejnych badaniach.

Więcej:
www.strategia2025.warmia.mazury.pl