urzad fotoDruga w nowej kadencji sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się w piątek 12 grudnia. Początek o godz. 11.00. Zapraszamy do sali sesyjnej nr 420 w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie.

 

Porządek obrad:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. ślubowanie radnych,

 

4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

5. rozstrzygnięcie w sprawie sposobu wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicemarszałków i pozostałych członków zarządu województwa warmińsko-mazurskiego – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia marszałka województwa  – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

9. podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego sejmiku województwa upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych przewodniczącemu sejmiku – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

10. podjęcie uchwał o powołaniu komisji rewizyjnej i komisji stałych – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

11. podjęcie uchwał o wyborze przewodniczących komisji – referuje przewodniczący Piotr Żuchowski,

12. przerwa w obradach,

13. podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej partnerom projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013 – referuje zarząd województwa,

14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2039 – referuje zarząd województwa,

15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2014 rok – referuje zarząd województwa,

16. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – referuje zarząd województwa,

17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez marszałka województwa umowy wieloletniej na lata 2014-2015, dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie” – referuje zarząd województwa,

18. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych województwa za 2014 rok – referuje zarząd województwa,

19. sprawy organizacyjne sejmiku,

20. przyjęcie protokołu z obrad I sesji sejmiku z 1 grudnia 2014 roku,

21. sprawy różne,

22. zamknięcie sesji.