Sesja sejmikuWe wtorek (28 października) odbędzie się 41. Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

W programie m.in. informacja o zaawansowaniu prac inwestycyjnych na lotnisku w Szymanach.

 

 

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11 w sali sesyjnej Sejmiku nr 420 (ul. Emilii Plater 1).

 

Porządek obrad XLI Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

1.            Otwarcie Sesji.

 

2.            Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

 

3.            Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

 

4.            Interpelacje i zapytania.

 

5.            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zawartym w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – referujący: p. Jacek Protas, Marszałek Województwa.

 

6.            Rozpatrzenie Informacji dotyczącej zaawansowania prac inwestycyjnych w Porcie Lotniczym w Szymanach – referujący: p. Witold Wróblewski, Członek Zarządu Województwa.

 

7.            Rozpatrzenie Informacji o roli mniejszości narodowych i etnicznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim – referujący: p. Jacek Protas, Marszałek Województwa.

 

8.            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pt.: "Raport z realizacji Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2015" za okres październik 2013 r. - wrzesień 2014 r. – referujący: p. Jarosław Marek Słoma, Wicemarszałek Województwa.

 

9.            Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji – referujący: p. Jarosław Marek Słoma, Wicemarszałek Województwa.

 

10.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa.

 

11.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu – referujący: p. Jarosław Marek Słoma, Wicemarszałek Województwa.

 

12.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2013/2014, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – referujący: p. Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa.

 

13.          Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w Piszu – referujący: p. Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa.

 

14.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Morąg pomocy finansowej – referujący: p. Witold Wróblewski, Członek Zarządu Województwa.

 

15.          Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/786/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2014 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie – referujący: p. Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa.

 

16.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/745/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – referujący: p. Jacek Protas, Marszałek Województwa.

 

17.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2041 – referujący: p. Jacek Protas, Marszałek Województwa.

 

18.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok – referujący: p. Jacek Protas, Marszałek Województwa.

 

19.          Sprawy organizacyjne Sejmiku.

 

20.          Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 

21.          Wnioski i oświadczenia radnych.

 

22.          Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Sejmiku z dnia 30.09.2014 r.

 

23.          Sprawy różne.

 

24.          Zamknięcie Sesji.