urzad marszalkowskiSesja odbędzie się 24 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


 
Spotkanie w sali sesyjnej (nr 420 w budynku przy ul. E. Plater) rozpocznie się o godz. 11

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Marszałka z prac Zarządu w okresie między Sesjami Sejmiku.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Przyjęcie informacji o zaawansowaniu prac inwestycyjnych w Porcie Lotniczym w Szymanach - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – referujący: Członek Zarządu Województwa  p. Witold Wróblewski.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – referujący: Marszałek Województwa p. Jacek Protas.
8. Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury oraz jednostki oświatowe po przyjęciu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. i po rozliczeniu środków niewygasających z upływem 2012 r. - referująca: Członek Zarządu Województwa p. Anna Wasilewska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015"- referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu wdrażania w 2012 roku "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015" - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu "Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim po pierwszym półroczu 2013 roku" - referujący: Wicemarszałek Województwa p. Gustaw Brzezin.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/158/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej ze zmianami - referująca: Członek Zarządu Województwa p. Anna Wasilewska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy wieloletniej na lata 2013-2014, dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Remontu oraz dostosowania budynku internatu i terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach do potrzeb osób niepełnosprawnych"- referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie - referujący: Wicemarszałek Województwa p. Jarosław Słoma.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kisielice oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kisielice - referujący: Wicemarszałek Województwa p. Jarosław Słoma.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostróda - referujący: Wicemarszałek Województwa p. Jarosław Słoma.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/147/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzyżany – referujący: Wicemarszałek Województwa p. Jarosław Słoma.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu  Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w  Olsztynie - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - referujący: Członek Zarządu Województwa p. Witold Wróblewski.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 - referujący: Marszałek Województwa  p. Jacek Protas.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok - referujący: Marszałek Województwa p. Jacek Protas.
31. Sprawy organizacyjne Sejmiku.
32. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
33. Wnioski i oświadczenia radnych.
34. Sprawy różne.
35. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Sejmiku z dnia 27.08.2013 r.
36. Zamknięcie Sesji.