Fot.  www.polskawschodnia.gov.pl 20 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

 

POPW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

 

Głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na:
wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

 

Podstawę wyboru obszarów objętych wsparciem stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, wpisująca się w najważniejsze uwarunkowania krajowe i europejskie. Cele i zakres Programu są jednocześnie odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w projekcie Umowy Partnerstwa (UP) w odniesieniu do pięciu województw makroregionu.

 

Głównymi beneficjentami będą: przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A. Projekt Programu Polska Wschodnia 2014-2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny w formie on-line od 20 września 2013 r.

 

Uwagi dotyczące e można zgłaszać do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się pięć konferencji:
1 października w Białymstoku – TITANIC Centrum Konferencyjno – Bankietowe, ul. Pogodna 16D
2 października w Olsztynie – Hotel Wileński, ul. Knosały 5
8 października w Lublinie – Centrum Konferencyjne Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dobrzańskiego 3
9 października w Rzeszowie – Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
10 października w Kielcach – Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6


Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją PO PW 2014-2020.

Więcej informacji