Fot. www.stockvault.netCelem funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwianie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z państw-darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

 

 

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym: podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych, domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

 

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia
tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg dotyczy także domów pomocy społecznej.

 

Partnerami z państw-darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

 

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:
- 85 % wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych
- 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składanych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć
działalności statutowej wnioskodawcy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46,500 Euro tj. 192 616,95 PLN.

 


Nabór projektów FWD do programu potrwa do dnia 30 listopada 2013 roku.

 

WIĘCEJ INFORMACJI