Urzad MarszałkowskiZarząd województwa warmińsko-mazurskiego uchwałą nr 38/510/13/IV powołał Forum Partnerskie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (FP RPO WiM 2014-2020).

 

Jego zadaniem jest wsparcie procesu przygotowania projektu programu przez wymianę opinii i formułowanie rekomendacji. Przede wszystkim związanych z poszczególnymi częściami w szczególności celów oraz zawartości osi priorytetowych, zasad horyzontalnych, a także wniosków płynących z dokumentów opracowanych w związku z jego przygotowaniem (m.in ewaluacji ex-ante, prognozy oddziaływania na środowisko). Będzie to również płaszczyzna informowania partnerów o wszystkich warunkach tworzenia programu.

 

Do udziału zaprasza są partnerów społecznych i gospodarczych województwa warmińsko-mazurskiego, zainteresowanych przyszłym kształtem RPO WiM 2014-2020.


 Nadal systematycznie redagowany jest elektronicznie Kurier Strategiczny. Po zakończeniu prac nad aktualizacją strategii w kurierze zamieszczane będą aktualności związane z planowaniem operacyjnym (RPO WiM 2014-2020). Bezpłatna prenumerata na stronie internetowej www.strategia2025.warmia.mazury.pl     

 

Do pobrania:
Uchwała nr 38/510/13/IV
Formularz zgłoszeniowy