Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ponad 15 mln zł wynosi ogólna pula środków przeznaczonych do dofinansowania projektów w konkursie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W konkursie przewidziano 2 typy wsparcia:

www.stockvault.net

Wojewódzka rada dialogu społecznego spotka się na plenarnym posiedzeniu w poniedziałek 27 maraca o godz. 12.30 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W porządku obrad przewidziano:

www.stockvault.net

Ogłoszono otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

14 marca 2017 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął Uchwałę Nr 16/204/17/V w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 r. przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj.


Oferty należy składać do 13 kwietnia 2017 r.

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:
- Halina Zygnerska - kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
- Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
- Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
- Karolina Mówińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
- Radosław Kaim – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19).

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otwarty konkurs w zakresie: wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim – napłynęły trzy oferty i trzy zostały rozpatrzone pozytywnie.

Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie Uchwały Nr 64/1087/16/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.