Artykuły z kategorii

  Jednym z głównych zadań realizowanych w ramach projektu sytemowego ROPS są specjalistyczne szkolenia skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR i ROPS). Niniejsze szkolenia, realizowane w ramach Projektu systemowego, mają przyczynić się - poprzez udzielenie im wsparcia pod względem metodycznym i merytorycznym - do rozwoju kierunków pracy socjalnej oraz rozwoju form aktywnej integracji w województwie warmińsko-mazurskim.


 
Dobór szkoleń został skorelowany zgodnie z głównym celem Projektu systemowego ROPS. Cel ten to zwiększenie wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy publicznych służb pomocy i aktywnej integracji społecznej a także poprawienie systemów zarządzania w jednostkach pomocy i integracji społecznej.

 

Pobierz:

 

Podsumowanie kursu: Organizacja pomocy społecznej

 

Podsumowanie Kursu Specjalizacja II stopnia praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

 

Prezentacja prof. Grewiński_27.11.2014.

 

Prezentacja Andrzej Fudala_28.11.2014.

 

Podsumowanie szkolenia: Praca z osobą uzaleznioną

 

Podsumowanie szkolenia: Wizyta studyjna podlasie

 

Podsumowanie szkolenia: Organizacja wspracia rodzin z dziećmi

 

Podsumowanie szkolenia pt. ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Podsumowanie szkolenia „Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”

 

Podsumowanie kursu "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - I stopień.doc"

 

Podsumowanie szkolenia "Nowoczesny menadżer pomocy społecznej"

 

Podsumowanie szkolenia "Nowoczesny pracownik socjalny"

 

Podsumowanie szkolenia "Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi"

 

Wykaz szkoleń oraz kursów zawodowych realizowanych w ramach Projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w 2014 roku

 

Studia realizowane w ramach Projektu systemowego "Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach" 2013/2014

 

Podsumowanie szkoleń „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” i „Mediator rodzinny”

 

 Podsumowanie modułu szkoleniowego „Ekonomia społeczna wizyty studyjnej Kujawy i Pomorze oraz Wielkopolska”

 

Podsumowanie wizyty studyjnej

 

Podsumowanie studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”

 

Podsumowanie studiów podyplomowych „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

 

 

 

 

Formularze zgłoszeniowe:

 

Mediacje rodzinne

 

Nowoczesny menadżer pomocy społecznej

 

Nowoczesny pracownik socjalny

 

Organizacja pomocy społecznej

 

Organizator społeczności lokalnej

 

Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi

 

Wizyta studyjna (Warmia i Mazury, Pomorze)

 

Wizyta studyjna (Kujawy, Pomorze, Wielkopolska)

 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

 

Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Strategia interwencji kryzysowej

 

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 

Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 

 

 

 ****************************************************************************************************

 

 

Działania zrealizowane w 2013 roku i 2014 roku: 

 

Szkolenia realizowane w ramach Projektu systemowego "Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach" w 2013 roku

 

Podsumowanie zajęć z zakresu „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”

 

 Podsumowanie szkolenia "Metodyka pracy z rodziną z dziedziczonym długotrwałym bezrobociem"

 

Podsumowanie szkolenia „Nowoczesne modele pracy z młodzieżą”

 

 

 Podsumowanie szkolenia - Public Relations

 

 

Podsumowanie szkolenia - Trudny klient

 

 

Podsumowanie szkolenia - „Akademia innowacyjnych metod pracy z klientami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”

 

Podsumowanie szkolenia - „Mediator rodzinny”

 

Podsumowanie szkolenia - „Metodyka pracy z rodziną wieloproblemową”

 

Podsumowanie szkolenia „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi”

 

 

 

 

 

KONTROLA ZARZĄDCZA - materiały szkoleniowe

 

 podsumowanie szkolenia - "wdrażanie projektów systemowych - szkolenie kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy".doc

 

1 skrypt KZ.docx

 

2 zarzadzenie zarzadzanie ryzykiem.docx

 

wytyczne do samooceny.doc

 

kompendium kontrola zarzadcza MF.pdf

 

orange book pl - zarzadzanie ryzykiem.pdf

 

podrecznik audytu wewnetrznego w administracji publicznej.pdf

 

prezentacja Kontrola zarządcza - Krzysztof Puchacz.pdf

 

standardy kontroli zarzadczej.doc