Artykuły z kategorii

OSZCZĘDNOŚCI W PROJEKTACH

 

W przypadku wystąpienia znacznych oszczędności w projektach należy zastanowić się nad racjonalnym ich wykorzystaniem. Zmiany powinny być efektem świadomej decyzji Beneficjenta podjętej na podstawie bieżącego monitoringu wdrażanego projektu oraz potrzeby alokowania zaoszczędzonych środków w taki sposób, aby jak najpełniej zrealizować cele projektu.

 

1.Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 1 lipca 2013 r.w przypadku wystąpienia  przedmiotowych oszczędności w projekcie, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie oszczędności te mogą być wykorzystane przez Beneficjenta za zgodą Instytucji Pośredniczącej wyłącznie w przypadku:

 

-  zwiększenia rezultatów i produktów projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

-  konieczności przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wysokości większej, niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen.

 

W przypadku braku zgody podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie projektu oszczędności pomniejszają wartość projektu, co wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.

 

Powyższy zapis wytycznych ma zastosowanie do pojedynczego zamówienia, w wyniku którego dojdzie do powstania oszczędności przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie merytoryczne. W konsekwencji, ww. reguła nie będzie obejmować sytuacji, których oszczędności przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie wynikać będą z przeprowadzenia większej liczby drobnych zamówień. Nie podlegają one bowiem sumowaniu.

 

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca podkreśla, iż oszczędności powinny być zgłaszane do Instytucji Pośredniczącej na bieżąco i w przypadku braku zgody IP na ich ponowne wykorzystanie – pomniejszają one wartość projektu. Jednocześnie każdorazowo decyzje o ewentualnym aneksowaniu umowy o dofinansowanie projektu w celu zmniejszenia dofinansowania podejmuje instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę potrzebę uwolnienia dotacji.

 

Instytucja Pośrednicząca rekomenduje, aby zaoszczędzone środki przeznaczyć w pierwszej kolejności na zorganizowanie działań zmierzających bezpośrednio do podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, co wiązałoby się ze zwiększeniem wartości rezultatów i/lub produktów/wskaźników odnoszących się do celów projektu, zwiększeniem grupy docelowej, zastosowaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, np. skierowanie uczestników projektu na staże, praktyki zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe. Pamiętać należy jednak o tym, by planowana tematyka kursów, szkoleń była zgodna z potrzebami lokalnego rynku pracy, a także była skonsultowana z odpowiednim PUP.

 

 


2.Pozostałe oszczędności (niewynikające z PZP)


W przypadku powstania innych oszczędności w projekcie niż wynikające z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PZP należy pamiętać, iż wydatki powinny być ponoszone racjonalnie i efektywnie. O ile Beneficjent rozliczany jest ze zrealizowanych zadań w ramach projektu (budżet zadaniowy), to nie powinna mieć miejsca sytuacja automatycznego wykorzystania środków.

 

W przypadku wygenerowania oszczędności IP sugeruje skontaktowanie się z opiekunem projektu w celu uniknięcia sytuacji niekwalifikowalności środków.

 

 


ZMIANA HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI

Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności załączonego do umowy o dofinansowanie, przy czym zmiana ta podlega akceptacji Instytucji Pośredniczącej.

 

Zatwierdzenie albo odmowa aktualizacji harmonogramu płatności, która została przedłożona we wniosku o płatność, może nastąpić w Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bądź też wcześniej, odrębnym pismem. Opiekun projektu wskazuje w Informacji, czy harmonogram płatności został zaakceptowany, czy też nie.

 

Beneficjent ma także prawo do zmiany harmonogramu płatności poza wnioskiem o płatność. Każda taka zmiana wymaga jednakże akceptacji IP. W szczególnym przypadku, gdy Beneficjent otrzyma transzę dofinansowania z opóźnieniem, co uniemożliwia mu rozliczenie wydatków w projekcie w terminie bądź na określone kwoty, wówczas ma prawo do wnioskowania o zmianę harmonogramu. Zabieg ten ma uchronić Beneficjenta przed naliczaniem  odsetek z art. 189 ust. 3 UFP. W takiej sytuacji IP nie powinna odrzucić proponowanej zmiany harmonogramu.

 

Należy jednak pamiętać, aby wniosek o zmianę harmonogramu wpłynął do Instytucji Pośredniczącej przed końcem okresu rozliczeniowego wraz z odpowiednim uzasadnieniem zmiany. W takim przypadku IP analizuje propozycję zmian i dokonuje ich akceptacji jeszcze przed końcem okresu rozliczeniowego/ informuje o braku zgody na akceptację.

 

Jeśli Beneficjent wnioskuje o zmianę harmonogramu płatności już po okresie rozliczeniowym, ale w zakresie tego okresu, to trzeba się liczyć z tym, iż zmiana taka nie zostanie zaakceptowana i zostaną w takim przypadku naliczone odsetki z art. 189 ust. 3 UFP.

 

Jeśli Beneficjent wnioskuje o zmianę harmonogramu płatności w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego IP zatwierdza zmiany już po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wówczas w piśmie zaznacza precyzyjnie:


- datę, od której zaakceptowany harmonogram obowiązuje;
- zmiany, które akceptuje (jakie okresy rozliczeniowe: czy minione, czy przyszłe);
- skutki tych zmian (czy naliczane będą odsetki z art. 189 ust. 3 UFP).