Artykuły z kategorii

Opracowanie, koordynacja, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania  ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie to jedno z zadań projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.Przygotowanie założeń do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej na lata 2011-2015 (w skrócie RPDES) trwało blisko pięć miesięcy (od lutego do czerwca 2011 r.). W tym czasie odbyło się pięć warsztatów z udziałem członków zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej oraz innych osób, reprezentujących podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz jednostki pomocy społecznej z Warmii i Mazur. Na przełomie sierpnia i września przeprowadzono otwarte konsultacje społeczne projektu dokumentu, następnie zarząd województwa warmińsko-mazurskiego - podczas posiedzenia 15 listopada 2011 roku - przyjął projekt RPDES do realizacji.Regionalny plan ma za zadanie skoordynować działania różnych instytucji i środowisk (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) wokół celów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej.
W dokumencie przyjęto horyzontalne postrzeganie ekonomii społecznej jako sektora, który przenika wiele dziedzin życia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, wielopłaszczyznowo wpływając na rozwój społeczności lokalnych i regionu.Głównym celem RPDES jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem.


Plan zakłada realizację działań w czterech obszarach priorytetowych:
- spójny system wsparcia ekonomii społecznej w regionie,
- wzrost świadomości na temat ekonomii społecznej,
- poprawa efektywności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej,
- administracja publiczna wspiera rozwój ekonomii społecznej w regionie. 

 

W ramach projektu odbyły się:

- konferencja „Rozwój ekonomii społecznej szansą dla samorządów lokalnych " (14 marca 2012 roku w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy)

- konferencja „Rozwój współpracy samorządów lokalnych z sektorem ekonomii społecznej” (10 maja 2012 roku na zamku w Olsztynie)

- konferencja ,,Wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" (13 września 2012 r. w Ełku)

- konferencja „Współpraca samorządów terytorialnych z sektorem ekonomii społecznej pomostem do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia" (4 października 2012 r. w Elblągu)

 

 

 

DO POBRANIA:

 

Ankieta monitorująca działania na rzecz ekonomii społecznej w 2014 r.- OWES/OPERATOR

 

Ankieta monitorująca działania na rzecz ekonomii społecznej w 2014 r.- IPS

 

Franczyza społeczna  

 

Ankieta monitorująca działania na rzecz ekonomii społecznej w 2014 r. – gmina


Ankieta monitorująca działania na rzecz ekonomii społecznej w 2014 r.- powiat

 

Biuletyn ,,Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" nr 1

 

Biuletyn ,,Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" nr 2

 

Biuletyn - lipiec 2013

 

Biuletyn - grudzień 2013

 

Zespoły ds. ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

 

 

Regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomiii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2011 - 2015

 

 

 

 

Pobierz: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

 

 

Zakup prospołeczny

certyfikatRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuje, że o prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wniosek w formie papierowej  oraz ankietę składa się do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 roku. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek do ROPS o przedłużenie na dalszy okres 1 roku.

Najbliższe zebranie Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Certyfikującej odbędzie się 15.09.2014 r.

 

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór wniosków.

 

 


Pobierz załączniki:

Ankieta uproszczona ekonomii społecznej

Powołanie Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ,,Zakup prospołeczny" - zarządzenie marszałka

Zasady przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ,,Zakup prospołeczny"

Regulamin prac warmińsko-mazurskiej kapituły certyfikującej

Wniosek o certyfikację podmiotu ekonomii społecznej

Zasady weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przypomina, że trwa nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.
Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa warmińsko- mazurskiego do składania aplikacji (plik niezbędnych dokumentów do pobrania ze strony). Komplet dokumentacji, oprócz wniosku i ankiety, obejmuje następujące załączniki:
1. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego umożliwiający weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą formy prawnej certyfikowanego podmiotu;
2. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub jakikolwiek inny dokument jednoznacznie potwierdzający funkcjonowanie podmiotu co najmniej 6 miesięcy;
3. oświadczenie/właściwe dokumenty przedstawione przez dany podmiot, który wykazuje w nim/nich faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej, umożliwiające weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą społecznych celów działania podmiotu;
4. oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, zawierające informację o przychodach ze sprzedaży dóbr i usług, dotacjach ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot oraz bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy (w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy, wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności), umożliwiające weryfikację przez Komisję Certyfikującą ekonomicznego wymiaru działania podmiotu.


Wnioski o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” można składać osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17. W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z numerem tel.: 89 512 55 46.”

 

 

FILMY PROMUJĄCE EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ NA WARMII I MAZURACH:

 

 

Spot promocyjny:

  

 

 

Kluby integracji społecznej:

 

 

Centra integracji społecznej:

 

 

Spółdzielnie socjalne:

 

 

Organizacje pozarządowe:

 

 

Wioski tematyczne:

 

 

 

 

SOCIAL VENTURE CAPITAL DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju ekonomicznego Pasłęka” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdraża projekt innowacyjny testujący „Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej młodzieży powyżej 15 r. życia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego”.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. do 31.08.2015 r.

 

Model aktywizacji młodzieży powyżej 15 r. życia poprzez Social Venture Capital będzie polegał na przygotowaniu osób do prowadzenia przedsiębiorstw społecznych z nastawieniem na zwrot kapitału (dezinwestycję) wraz z zyskiem określonym na bezpiecznym poziomie. Odbiorcami projektu w wymiarze testowania jest grupa 25 os. powyżej 15 r. życia w tym 13 K i 12 M pozostająca powyżej 2 lat poza systemem edukacji oraz rynkiem pracy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast użytkownikami projektu będą: 3 PES założone przez osoby młode lub istniejące PES-y rozwinięte o działania na rzecz grupy młodych ludzi powyżej 15 r. życia; 1 Instytucja Otoczenia Biznesu – SCREP (IOB), 1 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES).

 

Na produkt finalny projektu składają się dwa produkty pośrednie:
Produkt pośredni 1 – Wsparcie kapitałowe Podmiotów Ekonomii Społecznej
Produkt pośredni 2 – Wsparcie kadrowe Podmiotów Ekonomii Społecznej

 

Wsparcie kapitałowe będzie dostępne w dwóch formułach: jako wejście kapitałowe z powołaniem spółki albo jako wsparcie kapitałowe z odroczoną spłatą.

 

Każda z ww. form została bardzo szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 do Strategii Wdrażania projektu innowacyjnego testującego – opisie wstępnej wersji produktu finalnego.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.vc.screp.pl/

 

 

RAPORT Z MONITORINGU PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Zarząd Województwa przyjął Raport z monitoringu Planu Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej za 2013 r.


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas posiedzenia w dniu 15 kwietnia 2014 roku przyjął Raport z monitoringu wdrażania w 2013 roku „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015”. Dokument podsumowuje działania podejmowane w roku 2013 przez Samorząd Województwa, samorządy powiatowe i gminne, instytucje wspierające ekonomię społeczną i innych partnerów lokalnych, które wpisują się w założenia Planu. Raport zawiera  ponadto szczegółową analizę stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników programu oraz wnioski i rekomendacje w zakresie polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej.

 

Tekst Raportu z monitoringu wdrażania RPDES w 2013 r