Artykuły z kategorii

Drugim z głównych zadań Projektu Systemowego ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach" przewidzianych w projekcie jest realizacja specjalistycznego doradztwa indywidualnego i grupowego dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Do udziału w tym procesie zaproszono wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z zakresu: opracowywania programów aktywnej integracji (kontrakt socjalny oraz program aktywności lokalnej), partnerstw lokalnych, rozliczania projektów unijnych oraz prawa zamówień publicznych.Doradcy/specjaliści w powyższych dziedzinach świadczą swe usługi na zasadzie bezpośredniego kontaktu ze zgłaszającymi potrzeby doradcze grupami tematycznymi (do 20 osób) w terenie dojeżdżając do poszczególnych rejonów, jak również w siedzibie Zespołu realizującego Projekt Systemowy w grupach warsztatowych (do 10 osób), a także indywidualnie, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

Do pobrania:

 

Podsumowanie pilotażowego programu „Rewitalizacja społeczna  i zawodowa środowisk zamieszkanych przez byłych pracowników PGR-ów  i ich rodziny”

 

Rewitalizacja społeczna i zawodowa środowisk zamieszkanych przez byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny

 

 

 

******************************************************************************************************

 

Towarzyszenie rodzinie biologicznej i zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, czyli rola asystentury rodzinnej w  województwie warmińsko-mazurskim

 

Problemy  rodzin  z dziećmi w naszym województwie bardzo często spowodowane są nie tylko  sytuacją braku zatrudnienia przynajmniej jednego członka rodziny. Bardzo często to niezaradność życiowa, trudności w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich stanowią główne przyczyny zagrożenia rodziny niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem ze wszelkich sfer życia społeczno-zawodowego.

 

Nowa Ustawa  z 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny jako osoby towarzyszącej rodzinie w rozwiązywaniu codziennych problemów, zwłaszcza związanych z umiejętnościami samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent rodziny ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny zarówno biologicznej jak i zastępczych.

 

W świetle ustawy, rola asystenta polega na całościowym wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez wzmacnianie sprawczości  osób w rodzinie, podniesienie ich samooceny, wiary we własne siły, a także wsparcie i nauczanie wykonywania najprostszych codziennych czynności i obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wszelkie działania asystenta mają przeciwdziałać konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez wzmocnienie rodziny biologicznej. Praca asystenta  powinna wspomagać rozwój umiejętności psychospołecznych wszystkich członków rodziny– rodziców i dzieci. Narzędzia pracy asystenta powinny być jak najbardziej oddające złożoność problemów danej rodziny i uwzględniać dostosowany zindywidualizowany plan działania zmierzający do poprawy sytuacji rodziców i dzieci. W roku 2013 reagując na bieżące trudności z wykonywaniem nowego zawodu w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powstała Grupa Robocza ds. „Wypracowania standardów i narzędzi pracy asystenta rodziny”, w której skład wchodzili praktycy pracy socjalnej, asystentury rodzinnej, przedstawiciel uczelni z naszego województwa. Moderowaniem spotkań zajmowali się doradcy projektu systemowego ROPS. Na podstawie spotkań warsztatowych, dyskusji powstały podstawowe zasady – zadania  asystentów rodziny oraz został opracowany zestaw dokumentów do zastosowania w pracy z rodziną, tzw. TECZKA ASYSTENTA RODZINY.

 

W wyniku prac Grupy Roboczej i na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych w ramach projektu systemowego ROPS zorganizowano studia podyplomowe dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej. Przedstawiciele Grupy Roboczej rekomendują również następujące szkolenia dla kandydatów na asystenta rodziny podnoszące kompetencje w  n/w obszarach:
1. Szkoła Rodziców i Wychowawców ( może też być: Trening umiejętności wychowawczych).
2. Zarządzanie budżetem domowym.
3. Profilaktyka i edukacja zdrowotna (styl życia, higiena, dieta, niepełnosprawność w rodzinie, zdrowie psychiczne i fizyczne).
4. Gospodarowanie czasem (organizacja czasu z dziećmi, obowiązki, rekreacja, relacje społeczne).
5. Edukacja multimedialna (szanse i zagrożenia).
6. Pierwsza pomoc przedmedyczna, BHP i PPOŻ.
7. Metody rozwiązywania konfliktów, np. mediacje.
8. Praca z klientem niezmotywowanym, np. podstawy TSR (podejście skoncentrowane na rozwiązaniu).
9. Trening interpersonalny.
10. ABC prawa.
11. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu/ superwizja asystentów rodziny.

 

W trakcie wypracowanych spotkań zaproponowano również zasady pracy asystenta rodziny:
- Na 1 asystenta powinno przypadać max.10 rodzin (w Ustawie jest 20 rodzin), najbardziej optymalna liczba to 7-8 rodzin na 1 asystenta rodziny
- Czas trwania pracy asystenta rodziny z konkretną rodziną to min. 6 miesięcy, uzależniony powinien być od indywidualnego przypadku, złożoności problemów rodziny; Dobra Praktyka to zatrudnienie asystentów rodziny na okres 1,5 roku w MOPS Lidzbark Warmiński
- Ważna jest współpraca asystenta rodziny z różnymi instytucjami na poziomie gminy/powiatu; specjalistami takimi jak m.in.: psycholog, dzielnicowy, pedagog szkolny, kurator, pracownik socjalny, doradca zawodowy, lekarz, pielęgniarka środowiskowa
- Najważniejszy partner asystenta rodziny to pracownik socjalny, który powinien ściśle współpracować  z asystentem
- Najlepszym motywatorem do skutecznego wykonywania obowiązków asystenta rodziny jest promowanie zatrudnienia etatowego w jednostkach pomocy społecznej.

 

Jednym z zadań asystenta rodziny wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną. W teczce danej rodziny powinny znaleźć się takie dokumenty jak:
- karta informacyjna dotycząca rodziny,
- sytuacja szkolna dziecka,
- plan pracy rodziny/ plan pomocy dziecku,
- dziennik pracy asystenta rodziny/karta czasu pracy asystenta rodziny,
- różnego rodzaju opinie, np. na temat rodziny oraz poszczególnych jej członków otrzymane z zewnątrz, opinie pisane na zlecenie sądu, kopie dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego,
- dokumentacja z okresowej oceny sytuacji rodziny – nie rzadziej niż raz na pół roku
- notatki dotyczące monitorowania rodziny po zakończonym okresie pracy z asystentem.

 

Niektórzy asystenci rodziny obok karty rodziny jako pomocne narzędzie wskazują również Wstępną ocenę sytuacji rodziny. Dokument ten jednak nie ma charakteru obligatoryjnego. Prezentujemy wypracowaną wersję narzędzi, tzw. TECZKĘ ASYSTENTA RODZINY która przez ostatni rok była stosowana przez część ośrodków pomocy społecznej i jest narzędziem rekomendowanym do wdrażania w naszym województwie. Mamy nadzieję, iż zestaw opracowanych, sprawdzonych dokumentów okaże się przydatny dla asystentów rodziny rozpoczynających pracę z rodziną.

 

Teczka Asystenta Rodziny

Zawiera propozycje wzorów dokumentów, przydatnych w codziennej pracy asystenta. Dokumenty te mają usystematyzować i ułatwić dostęp do najważniejszych informacji o rodzinie. Proponowany zestaw dokumentów został sporządzony przez praktyków pracy socjalnej/asystentury rodzinnej oraz wsparciu przedstawiciela świata naukowego. Zachęcamy wszystkich asystentów z naszego województwa do korzystania z narzędzi i konsultowania z doradcami ROPS wszelkich uwag co do ich przydatności.

 

Pani Elżbieta Matusiak autor wielu artykułów o praktyce pracy asystentów rodzinnych, proponuje również ciekawe rozwiązanie wzbogacające narzędzia pracy asystenta rodziny, mianowicie bazę adresową i telefoniczną instytucji, organizacji i osób zawierającą telefony interwencyjne, adresy instytucji, organizacji pozarządowych, szkół, gabinetów lekarskich i psychologicznych, parafii, klubów osiedlowych itp. wraz z nazwiskami osób współpracujących. Na bazie tych danych warto wspólnie z rodziną przygotować spis telefonów i adresów osób i instytucji, z jakimi należy się kontaktować w pierwszej kolejności w sytuacji, gdy trzeba by było podjąć działania interwencyjne, np. telefony alarmowe, kontakt do asystenta rodziny, telefony do osób, które mogą udzielić szybko wsparcia.

 

Mamy nadzieję, że wypracowane pomysły, dokumentacja będą systematycznie wdrażane przez kadrę asystentów rodziny w naszym województwie.

 

Pobierz - teczka asystenta rodziny:

 

1) podręcznik asystenta rodziny,

2) dziennik pracy asystenta rodziny,


3) karta czasu pracy,


4) karta informacyjna dotycząca rodziny,


5) ocena okresowa sytuacji rodziny,


6) ocena okresowa sytuacji rodziny (2),


7) zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta,


8) wstępna ocena sytuacji rodziny,


9) warunki mieszkaniowe,


10) sytuacja szkolna dziecka,


11) plan pracy z rodziną.

 

 

Teczka koordynatora pieczy zastępczej:

 

1) ARKUSZ KONTAKTÓW z RZ

 

2) karta czynności koordynatora

 

3) KARTA DZIECKA.doc

 

4) KARTA RODZINY BIOLOGICZNEJ DZIECKA

 

5) KARTA RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

6) PLAN POMOCY DZIECKU

 

7) Sprawozdanie roczne koordynatora