Artykuły z kategorii

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, zapotrzebowań na wsparcie szkoleniowe oraz doradcze w 2015 roku.


W załączeniu znajdą Państwo odpowiednio skonstruowane formularze ankietowe, które dla ułatwienia posiadają kafeterię kluczowych obszarów tematycznych. Nie jest to jednak zbiór zamknięty, w każdym z obszarów mogą Państwo wpisywać swoje własne propozycje.
Zidentyfikowane potrzeby należy zgłaszać pisemnie wg. załączonych formularzy (w przypadku szkoleń, studiów oraz kursów wraz z liczbą pracowników zgłaszanych) w nieprzekraczalnym terminie do 10 października br. na adres siedziby Projektu systemowego ROPS: ul. Głowackiego 28, 10 – 448 Olsztyn. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu Koordynatora Projektu systemowego Pana Tomasza Ciesielskiego (89) 527 – 09 – 57.

 

Do pobrania: 

Kadra kierownicza.xls

Poziom kompetencji ogólnych.xls

Poziom specjalistyczny.xls

 

 

.................................................................................................... 

Do pobrania:

załącznik - doradztwo

załącznik - kursy zawodowe

załącznik - szkolenia

załącznik - studia

 

 

PROCES REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - studium teoretyczno-metodyczne na podstawie praktyki działań Klubów Integracji Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2003-2011

 

 

Ankiety

- ankieta ewaluacyjna Mediator rodzinny;


- ankieta ewaluacyjna Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)Polskie regulacje prawne
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa - Prawo Zamówień Publicznych
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Ustawa o ochronie danych osobowychDokumenty i wytyczne programowe
Instrukcja wypełniania wniosku
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez instytucję zarządzającą PO KL

Zasady finansowania PO KL
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Wykaz zmian do wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Podręcznik wskaźników PO KL
Pismo dotyczące zasad sprawozdawczości
Pismo dotyczące nowelizacji zasad sprawozdawczości PO KL

 

Do pobrania: 

Biluetyn Projektu Systemowego ROPS - lipiec 2014 

Biuletyn Projektu Systemowego ROPS - grudzień 2014