Artykuły z kategorii

Doradcy projektu systemowego w trakcie przeprowadzania konsultacji w ośrodku zauważyli szczególną aktywność pracowników socjalnych i kierownika w nawiązywaniu współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym.

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł projektu: ,,Aktywność – szansą na lepsze jutro”
Beneficjent: Gmina Morąg/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu
Okres realizacji  projektu: od 2008 do 31.12.2014 r.

 

Projekt  realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL Informacje do Bazy dobrych  praktyk PRIORYTETU VII PO KL Promocja integracji społecznej.

 

1.    Oznaczenie projektu Działania/ Poddziałanie
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2.    Tytuł projektu
Nowy Horyzont
3.    Beneficjent (nazwa)
Gmina Miasto Olsztyn
4.    Okres realizacji projektu
15.07.2008 - 31.12.2014

Projekt  realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL Informacje do Bazy dobrych  praktyk PRIORYTETU VII PO KL Promocja integracji społecznej.

 

1.    Oznaczenie projektu Działania/ Poddziałanie Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt „ Szansa dla młodych w Gminie Ostróda” adresowany jest do 40 młodych mieszkańców Gminy Ostróda, 24 kobiet i 16 mężczyzn w wieku 15 – 30 lat, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS Ostróda, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Projekt koncentruje się na wypracowaniu innowacyjnej metodyki pracy z młodzieżą pozostającą poza systemem edukacji i/lub rynkiem pracy. Poszukuje rozwiązań w obszarze tworzenia kapitału społecznego - niezwykle ważnego w procesie budowania kariery.

 

Obecnie w ramach projektu tworzona jest metodologia badań poprzedzających opracowanie wstępnej wersji produktu: strategicznej gry planszowej, podręczników do pracy z młodzieżą wraz ze scenariuszami zajęć.

TPD Olsztyn 3

Projekt realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL

 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Tytuł projektu
Trzy kroki

 

Projekt realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL

 

Oznaczenie projektu Działania/ Poddziałanie
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym