Obszar miasta i gminy Frombork położony jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego nad Zalewem Wiślanym w powiecie braniewskim. Do najpoważniejszych problemów społecznych gminy zalicza się trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, tj. wysoki poziom bezrobocia utrzymujący się od wielu lat na poziomie ok. 30 %.

 

Jest on przyczyną zubożenia wielu rodzin zamieszkujących gminę, które zmuszone są do korzystania z różnych świadczeń z pomocy społecznej. Z uwagi na konieczność planowania wieloletnich działań pomocowych skierowanych do grup osób z kręgu wykluczenia społecznego w roku 2004 opracowano i przyjęto do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Frombork na lata  2004-2014.

 

Potrzeba utworzenia Klubu Integracji Społecznej zrodziła się już przy tworzeniu strategii, dlatego w kwietniu 2006 r. na mocy uchwały Nr III/26/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork powstał Klub Integracji Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku. Głównym celem powołania klubu było udzielenie pomocy podopiecznym ośrodka pomocy społecznej, osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz  w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. KIS to jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

 

Na siedzibę Klubu gmina przeznaczyła pomieszczenie piwniczne ok. 40 m², które zostało wyremontowane od podstaw oraz wyposażone w niezbędny sprzęt.

 

W latach 2006-2007 zajęcia w klubie ze specjalistami  finansowane były wyłącznie ze środków własnych gminy. Od roku 2008 w klubie zaczęto realizować projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Program Aktywizacji-Społeczno Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”. Zatrudniono wówczas na część etatu koordynatora klubu. Realizacja projektu pozwoliła na aktywizację większej grupy osób oraz stworzenie możliwości zapewnienia beneficjentom projektu wielokierunkowego wsparcia w postaci doradztwa specjalistycznego grupowego i indywidualnego, aktywizacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej, uczestnictwa w warsztatach, terapiach oraz kursach zawodowych a także wsparcia ze strony asystenta rodziny. Dzięki działalności Klubu Integracji Społecznej przy MGOPS Frombork gmina zdecydowała wspólnie z MGOPS sięgnąć po dodatkowe środki m. in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ,,Aktywnych form przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. W  2008 r. w konkursie ,,Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu w pracach społecznie użytecznych” gmina  i ośrodek pomocy społecznej otrzymali dotację w wysokości 30 000 zł. Celem ww. konkursu była promocja dobrych praktyk samorządu gminnego w obszarze aktywnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału organizacyjnego klubu integracji opartego o zasadę dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach, w połączeniu z aktywnym udziałem tych osób w organizacji na obszarze gminy programów prac społecznie użytecznych. Aktywny udział beneficjentów ww. konkursu odbywał się poprzez opracowanie planów prac społecznie użytecznych, dostarczaniu samorządowi gminnemu pomysłów na rodzaj prac zgodne z umiejętnościami i predyspozycjami zdrowotnymi uczestników, nadzorowaniu i samodyscyplinie członków KIS biorących udział w zorganizowanych przez gminę pracach społecznie użytecznych, promowaniu dobrych, aktywnych postaw osób, będących zagrożonymi wykluczeniem społecznym w lokalnym społeczeństwie.

 

Dotacja została przeznaczona na zakup podstawowych materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego oraz  przedmiotów i środków BHP niezbędnych do organizacji prac społecznie użytecznych. Zakupione materiały i narzędzia posłużyły do wymiany i naprawy chodników oraz podjazdów dla niepełnosprawnych, obniżono krawężniki w celu umożliwienia wjazdu na chodnik wózkom inwalidzkim, wykonano zadaszenie na przystankach autobusowych, naprawiono w części ogrodzenie cmentarza komunalnego, oczyszczono przepusty na terenie 4 sołectw, obkoszono i oczyszczono zbiorniki przeciwpożarowe na terenie 3 sołectw, zakupiono i wsadzono krzewy na terenie Fromborka i sołectw. Partnerami gminy i KIS w projekcie, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Miejski Dom Kultury, a także sołectwa: Narusa, Wielkie Wierzno, Biedkowo i Bogdany.

 

W 2010 w konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” Gmina Frombork otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł. Celem konkursu było wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego, czyli KIS a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy przy realizacji kontraktów socjalnych promujących formy zatrudnienia wspieranego. W ramach projektu uczestnicy odbyli z doradcą zawodowym cykl zajęć  przygotowujących do różnych form zatrudnienia subsydiowanego m.in. z zasadami wykonywania prac społecznie użytecznych, robót publicznych, zakładania spółdzielni socjalnych oraz własnej działalności gospodarczej. Ze środków z dotacji oprócz sfinansowania zajęć teoretycznych zakupiono sprzęt i narzędzia  do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz robot publicznych.

 

W latach 2009-2012 gmina Frombork realizowała kolejne trzy projekty, w których kluczowym partnerem był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej w ramach aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  ,,Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Celem konkursów było wspieranie inicjatyw samorządów gmin, które łączą proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących najczęściej osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej z podejmowanymi przedsięwzięciami w obszarze budownictwa socjalnego, a także poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, socjalne, kontraktowe i chronione). Łącznie na budownictwo socjalne gmina Frombork otrzymała dotacji 310 000 zł.

 

W roku 2009 gmina Frombork wraz z tymi samymi partnerami przystąpiła do konkursu w ramach zwiększenia budownictwa socjalnego. Na terenie gminy było 10 lokali socjalnych oraz 164 lokali komunalnych. Większość mieszkań gmina przejęła od Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Mieszkają w nich głównie byli pracownicy PGR-ów wraz ze swoimi rodzinami. Stan tych lokali był w tragicznym stanie, gdyż ostatnie remonty tych mieszkań były wykonywane jeszcze przez PGR-y w latach 70-80. Z dotacji zakupiono narzędzia, materiały oraz sprzęt techniczny do przeprowadzenia remontów w lokalach komunalnych i socjalnych. Prace były wykonywane w większości przez beneficjentów ośrodka pomocy społecznej, którzy podpisali kontakty socjalne oraz  ukończyli cykl zajęć w KIS. Roboty  przy remontach budynków komunalnych i socjalnych zapewniły miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, mających problemy finansowe, a - co za tym idzie - i mieszkaniowe. Uczestnictwo w KIS dało im możliwość zmiany myślenia oraz postawy z biernej na czynną, gdyż w ramach projektu otrzymali materiały i sprzęt, dzięki którym mogli dokonać remontu lokali w których zamieszkiwali. Wykonując prace pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników zdobyli doświadczenie, które zwiększyło ich szanse do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.

 

Ogółem w ramach ww. 3 projektów na budownictwo socjalne gmina Frombork dokonała remontu 68 lokali komunalnych oraz 22 lokali socjalnych, w tym 1 generalny remont po pożarze. Łącznie dokonano wymiany 189 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 26 drzwi zewnętrznych, postawiono 2 piece kaflowe, zakupiono szambo do budynku socjalnego oraz wykonano wymianę dachu na budynku komunalnym, zakupiono liczniki poboru wody, wymieniono podłogi, kabiny prysznicowe, urządzenia sanitarne (wanny, sedesy, zlewy), ocieplono budynki z zewnątrz, naprawiono schody w budynku wielo-mieszkaniowym. Ponadto wymieniono przewody wentylacyjne oraz elektryczne, dokonano obróbki kominów co znacznie poprawiło bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Powyższe prace poprawiły warunki mieszkaniowe oraz ich estetykę, a także spowodowały obniżenie kosztów utrzymania lokali. Za projekt ,,Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego w roku 2010” gmina Frombork wraz z partnerem MGOPS Frombork, PUP otrzymała wyróżnienie w postaci dyplomu oraz nagrody finansowej dla zespołu projektowego od Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. ,,Dobra praktyka aktywnych form pomocy”.

 

 

P1180004P1180005P1180006P1180818P1180822P1180834P1180852