19 marca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zorganizował wizytę studyjną przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej w rodzinnych domach pomocy (RDP) funkcjonujących na terenie powiatu ostródzkiego. O wyborze miejsca spotkania  zadecydował fakt, iż na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują aż 4 placówki tego typu, podczas gdy na terenie całego województwa funkcjonuje 11 RDP.  

 

Głównym tematem zorganizowanego spotkania był „System opieki nad osobami starszymi jako możliwość tworzenia miejsc pracy”.

 

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, podczas spotkania omówiono system opieki nad osobami starszymi na przykładzie Rodzinnych Domów Pomocy oraz aspekt rozwoju spółdzielczości socjalnej w dziedzinie usług opiekuńczych na Warmii i Mazurach. Ponadto omówiono wnioski i propozycje z pierwszego krajowego zjazdu rodzinnych domów pomocy, który odbył się w dniach 8-9 lutego 2014 roku w Samborowie w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki”.

 

Następnie uczestnicy spotkania odwiedzili trzy rodzinne domy pomocy tj.: Rodzinny Dom Pomocy „Leoniszki” w Samborowie, Rodzinny Dom Pomocy „Maria” w Reszkach oraz Rodzinny Dom Pomocy "Archanioła Gabriela" w Szydlaku, prowadzony przez spółdzielnię socjalną „ZWIASTUN” z siedzibą w Dąbrównie. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z zasadami tworzenia i funkcjonowania w/w podmiotów oraz zapoznali się z zakresem realizowanych usług i warunków pobytu.  

 

Celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk związanych z realizacją usług opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości socjalnej.

 

Wyciągając wnioski z przedmiotowej wizyty należy zaznaczyć, iż rozwój rodzinnych domów pomocy stwarza możliwości zapewnienia bardzo dobrych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym w warunkach lokalnych. Jednocześnie tworzą się nowe miejsca pracy w obszarze usług społecznych. Ponadto prowadzący domy podkreślali, że dla części z tych osób taka forma wsparcia znacznie zwiększa szanse na usamodzielnienie np. poprzez skierowanie do mieszkań chronionych młodszych osób niepełnosprawnych po odpowiednim procesie rehabilitacji.