Artykuły z kategorii

Doradcy projektu systemowego w trakcie przeprowadzania konsultacji w ośrodku zauważyli szczególną aktywność pracowników socjalnych i kierownika w nawiązywaniu współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym.

 

Poniżej przedstawiamy działania partnerskie realizowane przez ostatnie 2 lata:


1)  Na podstawie Porozumienia o współpracy podpisanego  pomiędzy Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie a Gminą Piecki,  GOPS w Pieckach koordynuje i realizuje  projekt p.n.: ,, Od serca dla dziecka II”. Celem projektu jest stworzenie warunków do lepszego rozwoju i żywienia dzieciom z rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenach wiejskich. W ramach tego programu na terenie gminy funkcjonowały 2 Grupy Zabawowe ( Stare Kiełbonki, Piecki) tzn. spotkania animatora zabaw z dziećmi ( do 4 r.ż,) oraz z  ich matkami, których celem było podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych.  Na rzecz gminy ( GOPS) przekazane zostały nieodpłatnie zestawy zabawek dla dzieci oraz mleko w proszku ,, Bebiko”. Fundacja przeszkoliła , a następnie opłaciła (umowy – zlecenia) 2 animatorów zajęć dla dzieci. Dofinansowanie projektu pochodziło z firmy NUSTRICIA. Projekt realizowany był od września do grudnia 2012 r. Kolejne porozumienie podpisano w 2013 r., w oparciu o które do chwili obecnej kontynuowany jest w/w projekt. Grupy Zabawowe prowadzone są w 4 miejscowościach: Lipowo, Dłużec, Stare Kiełbonki, Piecki.  Udziałem w spotkaniach z animatorem objętych  zostało 25 rodzin z małymi dziećmi (od 0,5 r.ż. do 4 lat). Dla  50 rodzin z małymi dziećmi z terenu gminy Piecki nieodpłatnie przekazano mleko ,,Bebiko”.

 


2) Na podstawie Porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie a Gminą Piecki,  GOPS w Pieckach koordynuje i podejmuje wspólne z w/w Fundacją działania  w ramach  programu p.t.:  ,, Seniorzy dla najmłodszych”, współfinansowanego przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012 – 2013.W programie uczestniczy 15 osób w wieku + 50, które objęte zostały 5-cio dniowym szkoleniem  (rozwój i żywienie małego dziecka, udzielanie I pomocy, stymulowanie zabaw itp.) oraz  indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  (15 osób) w ramach wolontariatu zobowiązane były do przeprowadzenia zajęć, zabaw itp. na rzecz małego dziecka w placówkach/instytucjach funkcjonujących na terenie gminy. Każdy z uczestników otrzymał do wykorzystania tzw. ,,pakiet wolontariusza” za który mógł zakupić potrzebne zabawki, sprzęt muzyczny itp. Na zakończenie projektu zorganizowane będzie seminarium z udziałem ,,seniorów –wolontariuszy” oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

 


3) Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Rodzin Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych w Pieckach, Kołem TPD Piecki, a Bankiem Żywności w Olsztynie, na terenie gminy Piecki realizowany jest Europejski Program Pomocy Żywnościowej. W ramach w/w programu  Bank Żywności  pozyskuje  artykuły spożywcze od prywatnych sponsorów,  przekazuje nieodpłatnie organizacji, ustala wzór i zasady sprawozdawczości oraz kartoteki niezbędne do realizacji programów. Zadanie Koła TPD w Pieckach, jako partnera realizacji w/w programu jest  dystrybucja gotowych artykułów spożywczych i współpraca w tym zakresie z GOPS Piecki. Zadaniem GOPS w Pieckach jest monitorowanie realizacji porozumienia pomiędzy Bankiem Żywności w Olsztynie a Kołem TPD w Pieckach, sporządza listę osób do objęcia programem, udziela pomocy  w bazie lokalowej i  uczestnictwo w transporcie żywności (ponosi koszta  transportu) z Banku Żywności w Olsztynie do organizacji. W 2011 r. lokal – magazyn był w zasobach własnych gminy, do czerwca  2013 r. GOPS wydzierżawiał na ten cel (odpłatnie) lokal ze S H w Pieckach.

 

 

4) W ramach nawiązanej współpracy GOPS w Pieckach z Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie realizowany jest projekt ,, PYTASZ - nie błądzisz” w ramach którego mieszkańcy gminy Piecki korzystają z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Porad udzielają doradcy z w/w Ośrodka, w ustalonych wcześniej terminach i miejscu, a zapisy prowadzą pracownicy GOPS. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS.W ramach w/w projektu w GOPS w Pieckach odbyło się 11 dyżurów prawnika.  podczas których z poradnictwa skorzystało 70 osób.

 

 

5) Na podstawie nawiązanej współpracy z Gimnazjum w Pieckach oraz Szkołą Podstawową w Nawiadach i w Starych Kiełbonkach, realizowany jest program skierowany do młodzieży i osób dorosłych p.n. Wolontariat ,,Pomocna Dłoń” przy GOPS w Pieckach. W działaniach uczestniczy 50 osób na podstawie deklaracji udziału.

 

 

6) GOPS w Pieckach w 2013 r. na zaproszenie PCPR w Mrągowie przystąpił do pilotażowego projektu p.n. ,,Schematom STOP ! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, który realizowany jest  na terenie  powiatu mrągowskiego. Projekt złożony został do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie i otrzymał pozytywną oceną. Umowa podpisana jest przez PCPR w Mrągowie, GOPS w Pieckach jest partnerem realizacji w/w projektu.

 

 

Na uwagę doradców projektu systemowego zasługuje systematyczna współpraca kierownik Teresy Nowackiej oraz pracowników socjalnych z przedstawicielami różnych instytucji lokalnych, dzięki której wszelkie działania profilaktyczne, interwencyjne i aktywizujące są wzbogacone o  nowe narzędzia i instrumenty. Ponadto aktywność jednostki została zauważona i doceniona na poziomie ogólnopolskim. Na Forum Debaty Publicznej współorganizowanej z Konwentem Marszałków oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 28 marca 2014 roku, Wójt Gminy Piecki pani Agnieszka Kurczewska oraz kierownik GOPS Piecki pani Teresa Nowacka dokonały prezentacji działań na rzecz rodziny i dziecka w swojej gminie. Wszystkie przedsięwzięcia w gminie Piecki wspierające rodziny, zrealizowane we współpracy z lokalnym instytucjami  charakteryzowały się kompleksowością i adekwatnością zastosowanych rozwiązań w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb.