Artykuły z kategorii

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł projektu: ,,Aktywność – szansą na lepsze jutro”
Beneficjent: Gmina Morąg/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu
Okres realizacji  projektu: od 2008 do 31.12.2014 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu od 2008 roku realizuje projekt systemowy pn. ,,Aktywność – szansą na lepsze jutro”. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe osób korzystających z pomocy społecznej. W latach 2013-2014 na 131 uczestników projektu 72 osoby są w wieku 18-30, co stanowi 55% grupy.

 

Wyżej wymienione osoby obejmowane są wsparciem m.in. w formie:
1) warsztatów psychospołecznych (zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym),
2) poradnictwa indywidualnego: psychologa, psychoterapeuty, radcy prawnego, doradcy zawodowego,
3) szkoły dla rodziców,
4)kursów zawodowych: krawiecki, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, obsługi kasy fiskalnej, pierwszej pomocy przedmedycznej,
5) staży zawodowych.

 

Młodzież po zrealizowaniu bloku warsztatów psychospołecznych chętniej angażuje się w poprawę swojej sytuacji rodzinnej i społeczno-zawodowej. Zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą i doradcą zawodowym przyczyniły się do wzrostu świadomości, wiedzy i umiejętności w aspekcie stawiania sobie życiowych i zawodowych celów, wyboru zawodu, zwiększenia motywacji do nauki, wzrostu kompetencji zawodowych i psychospołecznych (poznanie własnych zdolności i umiejętności - słabych i mocnych stron, zwiększenie zaufania we własne siły, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, rozwój zainteresowań oraz aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu).

 

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się staże zawodowe, które poza przyuczeniem do zawodu zapewniają źródło dochodu, a także dają ogromną satysfakcję, ponieważ dla większości osób młodych jest to pierwsza praca w ich życiu. W 2013 roku 11 osób ukończyło staże w tym 5 osób zaprzestało korzystania z pomocy finansowej MOPS i usamodzielniło się. Jedna osoba podjęła pracę.

 

Ponadto młodzież uczestnicząca w stażach i kursach zawodowych ma możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazy kat. B lub kat. C.

 

Niezmiernie pozytywne efekty w zakresie poprawy funkcjonowania całej rodziny przynosi indywidualne poradnictwo psychologa i psychoterapeuty, bowiem wsparciem objęci zostają nie tylko uczestnicy projektu, ale także ich całe rodziny. Najczęściej zgłaszanymi problemami są: przemoc w rodzinie, uzależnienia, trudności wychowawcze, problemy małżeńskie, zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości.

 

W ramach projektu, od 2009 roku, rodziny niewydolne wychowawczo i niezaradne życiowo obejmowane są pomocą asystenta rodzin, z którym współpracują: pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci w zakresie diagnozowania problemów rodziny. Praca z osobami wykazującymi niezaradność życiową, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, życiowych, rodzinnych oraz motywowania do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się.

 

Warta propagowania jest praca z rodzinami w ramach ,,Szkoły dla rodziców”, organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu od 2010 roku. Szkoła ta uwzględnia m.in. zagadnienia komunikacji, metody rozwiązywania konfliktów, uczucia, zachęcanie dziecka do współpracy, kary, rozwiązywanie problemów i konfliktów, wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról, pomocna pochwała i zachęta, percepcja postaw dorosłych przez dzieci, ćwiczenia w zakresie rozpoznawania i nazywania uczuć, zachęcanie dziecka do współpracy.

 

W ocenie samych uczestników, jaki i realizatorów projektu udział w nim przyczynia się do poprawy funkcjonowania osób w rodzinie i społeczności lokalnej. Stosowane metody i narzędzia niejednokrotnie prowadzą do usamodzielniania się osób korzystających z pomocy społecznej, a także do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

 

Dane kontaktowe: 89 757 40 52