Artykuły z kategorii

Projekt  realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL Informacje do Bazy dobrych  praktyk PRIORYTETU VII PO KL Promocja integracji społecznej.

 

1.    Oznaczenie projektu Działania/ Poddziałanie Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 

2.    Tytuł projektu „MKIS - szansą na lepsze jutro”

 

3.    Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż

 

4.    Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.03.2015

 

5.    Krótki opis projektu

Projekt „MKIS – szansą na lepsze jutro” realizowany jest na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, w której procent osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższy od średniej województwa. W ramach realizacji projektu prowadzone są 3 MKIS (Rogóż, Runowo, Kraszewo) a wsparcie skierowane jest do młodzieży 15-24 lata, znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy projektu objęci są kompleksowym wsparciem wynikającym z diagnozy, specyfiki oraz potrzeb grupy docelowej. W ramach każdego z MKIS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, zajęcia z pedagogiem, poradnictwo zawodowe. Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu osobowościowym oraz wyjeździe na targi pracy oraz w dniach otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy projektu wyjadą również na warsztaty do ośrodka pracy z młodzieżą, których głównym celem jest nauka twórczego wykorzystania nabytych umiejętności. Wezmą także udział w  warsztatach z przedsiębiorczości w zakresie rozwijania postaw przedsiębiorczych, zakładania własnej firmy, tworzenia biznesplanu, tworzenia i prowadzenia organizacji pozarządowych. Warsztaty te przyczynią się do utworzenia organizacji pozarządowych na terenach wsi, z których pochodzą uczestnicy projektu lub utworzenia spółdzielni socjalnych, w których część uczestników zdobędzie zatrudnienie.


Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w warsztatach rozwijających zainteresowania , gdzie zdobędą kwalifikacje kulturalno – oświatowe m.in. warsztaty tańca z ogniem, warsztaty taneczne, warsztaty artystyczne. Niniejsze kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy jako instruktor w świetlicach wiejskich.

 

Dobra praktyka:
Dobrą praktyką w ramach projektu „MKIS – szansą na lepsze jutro” jest przede wszystkim kompleksowe wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i alienacją społeczną. Zaproponowane wsparcie przyczyni się do stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu. Inwestycja w młodzież poprzez stworzenie możliwości nabycia wiedzy w/w zakresie przyczyni się do uzyskania niezależności  finansowej m. in. dzięki założeniu własnej działalności gospodarczej.