Artykuły z kategorii

Program Aktywności Lokalnej w 2014 roku realizowany był w okresie od maja do września 2014 roku w miejscowości Gronówko w ramach projektu systemowego „Obudzić aktywność”. Uczestnikami projektu było 12 osób. Pierwsza grupa to kobiety w wieku od 37 do 53 lat. Druga grupa to młodzież w wieku od 17 do 19 lat (4 M, 2 K).

 

Opis poszczególnych działań :

Pierwsze spotkanie organizacyjno- zapoznawcze z mieszkańcami Gronówka odbyło się w maju br. Uczestnikom projektu został przedstawiony program realizacji projektu. Mieszkańcy przedstawili swoje potrzeby oraz oczekiwania wynikające z udziału w projekcie.

Spółdzielnia rozpoczęła działalność w grudniu 2013 roku  dzięki projektowi „Przepis na życiową szansę” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A „DAR”.

 

Inspiracją do założenia spółdzielni socjalnej był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi” projekt „Eko-wymiatacze – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

 

Obszar miasta i gminy Frombork położony jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego nad Zalewem Wiślanym w powiecie braniewskim. Do najpoważniejszych problemów społecznych gminy zalicza się trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, tj. wysoki poziom bezrobocia utrzymujący się od wielu lat na poziomie ok. 30 %.

 

Jest on przyczyną zubożenia wielu rodzin zamieszkujących gminę, które zmuszone są do korzystania z różnych świadczeń z pomocy społecznej. Z uwagi na konieczność planowania wieloletnich działań pomocowych skierowanych do grup osób z kręgu wykluczenia społecznego w roku 2004 opracowano i przyjęto do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Frombork na lata  2004-2014.

 

O tym, kim jest broker edukacyjny i w jaki sposób może być pomocny w wytyczaniu dalszej  drogi edukacji, przekonali się uczestnicy Projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie „Aktywność i Integracja szansą na przyszłość”.

 

Broker edukacyjny to pośrednik między klientem, a rynkiem szkoleniowym. Doradca edukacyjny dobiera kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając przy tym certyfikacje, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Zwrot ku aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Działania projektowe kierowane są do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Wsparciem objęto różne grupy beneficjentów tj. młodzież, osoby powyżej 50 roku życia nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione od alkoholu, rodzice mający trudności opiekuńczo-wychowawcze.

 

Ekonomia społeczna to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy angażują się w nowe, często nietypowe projekty i przedsięwzięcia. Wykonują ciężką pionierską pracę, która niejednokrotnie pełna jest wzlotów, ale i upadków. Mimo wszystko całkiem sporo jest w naszym województwie interesujących historii, które zakończyły się sukcesem.

 

Wśród spółdzielni socjalnych, które powstały na terenie województwa warmińsko-mazurskiego niewątpliwie do Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej zaliczyć można te, które uzyskały środki finansowe w ramach projektu „Biznes nie jest dla wybranych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT . Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej przyznawane były na zasadach konkursowych – na najlepszy plan założenia oraz działalność spółdzielni.  Dofinansowanych zostało 5 spółdzielni socjalnych: „Dobra Ekonomia” z Bartoszyc, „Mira” z Wydmin, „Zwiastun” z Dąbrówna, „Mazurska Zagroda” z Kozarek Małych, „Nie jesteś sam” z Nidzicy.

 

19 marca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zorganizował wizytę studyjną przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej w rodzinnych domach pomocy (RDP) funkcjonujących na terenie powiatu ostródzkiego. O wyborze miejsca spotkania  zadecydował fakt, iż na terenie powiatu ostródzkiego funkcjonują aż 4 placówki tego typu, podczas gdy na terenie całego województwa funkcjonuje 11 RDP.  

 

Głównym tematem zorganizowanego spotkania był „System opieki nad osobami starszymi jako możliwość tworzenia miejsc pracy”.