Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020

Wspólnie przeciw patologiom


Poradnik dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przeznaczonego dla pracowników ochrony zdrowia 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020.

Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.doc

Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2015 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-2015.doc

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.doc

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

Wnioski i Rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2014 Wojewódzkich Programów:

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015

Sprawozdanie z realizacji w 2014r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.docx

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2014r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Wnioski z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2013 Wojewódzkich Programów:

 Wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawozdania z realizacji w 2013 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2013r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata  2011-2014”

Raport z badania - używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Badanie "Przemoc równieśnicza w województwie warmińsko-mazurskim"

 (aneks)Badanie ,,Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
    Raport z badań
    Najważniejsze wyniki
    Porównania międzywojewódzkie"Diagnozy lokalnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3"Raport o sytuacji w zakresie narkotyków w województwie warmińsko-mazurskim"

 

„Przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków przemocy w rodzinie” - notatka ze szkolenia

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.

 Uchwała 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2