Artykuły z kategorii

Logotyp akcji

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 1995 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje oprawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie, pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu). Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość –nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Logotyp akcji

Rok po premierze kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy” ruszyła kolejna jej odsłona. Celem akcji jest nagłośnienie przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Jak wynika z ostatnich badań (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka) Polacy wciąż nie widzą nic złego w „klapsie”. Aprobatę takiego wychowania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie
o istnieniu w Polsce zakazu stosowania kar cielesnych.

Logotyp kampania

Ogólnoświatowa kampania „Biała Wstążka“ potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2015 roku, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Akcja została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach świata.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję (29 września 2015 roku) o skierowaniu projektu „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020” do otwartych konsultacji społecznych.

Realizując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął prace nad opracowaniem wojewódzkiego programu dotyczącego tego obszaru.

Logo kampanii "Dopalacze kradną życie"

W przedsięwzięciu organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mogą wziąć udział organizacje pozarządowe.

To część ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dopalacze kradną życie”.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020

Wspólnie przeciw patologiom


Poradnik dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przeznaczonego dla pracowników ochrony zdrowia 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020.

Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.doc

Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2015 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-2015.doc

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.doc

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

Wnioski i Rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2014 Wojewódzkich Programów:

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015

Sprawozdanie z realizacji w 2014r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.docx

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2014r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Wnioski z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2013 Wojewódzkich Programów:

 Wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawozdania z realizacji w 2013 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2013r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata  2011-2014”

Raport z badania - używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Badanie "Przemoc równieśnicza w województwie warmińsko-mazurskim"

 (aneks)Badanie ,,Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
    Raport z badań
    Najważniejsze wyniki
    Porównania międzywojewódzkie"Diagnozy lokalnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3"Raport o sytuacji w zakresie narkotyków w województwie warmińsko-mazurskim"

 

„Przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków przemocy w rodzinie” - notatka ze szkolenia

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.

 Uchwała 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2