Artykuły z kategorii

Badania i analizy zrealizowane przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne – Obserwatorium Polityki Społecznej (ROT-OPS) funkcjonujące w Biurze ds. pomocy i integracji społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2016 rok

 2015 rok 

Baza danych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa warmińsko-mazurskiego