Artykuły z kategorii

PLIKI DO POBRANIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie - Uchwała Nr 16/204/17/V

Wzór oferty PFRON 2017

 

Baza placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Baza wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Placówki zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocniczne w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Raport z badania dostępności szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

 

Załączniki do pisma w sprawie monitoringu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” – skierowane do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie:
Załącznik 1
Załącznik nr 2 i 3
Załącznik nr 4

INWESTYCJE  BUDOWLANE

  1. Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji (wniosek składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania)
  2. Roczne sprawozdanie dotyczące prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie:

 ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2016 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  2.  Oferta realizacji zadania publicznego
  3. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
  4. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2016 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  6. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2015 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych