Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otwarty konkurs w zakresie: wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim – napłynęły trzy oferty i trzy zostały rozpatrzone pozytywnie.

Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie Uchwały Nr 64/1087/16/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Na mocy Uchwały Nr 15/189/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2017 r. dofinansowanie otrzymały:
- Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie na zadanie pt.: „Projekt rozwoju nauczania pierwszej pomocy wśród młodzieży” – 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
- Stowarzyszeniu Adelfi z Ełku na zadanie pt.: „Regranting młodzieżowy Powiatu Ełckiego”
– 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
- Stowarzyszeniu Kobiet „Miej Marzenia” z Lidzbarka Warmińskiego na zadanie pt.: „Lidzbark Warmiński – nasze miasto – my w nim” – 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Podczas realizacji zadań podjętych przez wymienione organizacje, odbędą się między innymi: zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w szkołach, zawody o puchar dyrektorów szkół w zakresie sprawności ratowniczej, wykłady i wycieczki z poznawaniem historii regionu, plenery i wystawy fotograficzne, warsztaty z edukacji obywatelskiej oraz ( z wykorzystaniem formy regrantingu) dofinansowanie własnych inicjatyw, zgłaszanych przez nieformalne grupy młodzieży.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

WIĘCEJ INFORMACJI