Artykuły z kategorii

fot. stockvault.netMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

 

Pieniądze można pozyskać na następujące działania:
- rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym;
- wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć.

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Grantów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe  

 

Poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Minimalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu małych Grantów to 5000 euro, zaś maksymalna kwota dofinansowania  to 50000 euro.

 

Nabór projektów potrwa do 16 września 2013 r.

 

Szczegółowe informacje, ogłoszenie i pozostała dokumentacja konkursowa