Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

19 października 2015 roku ruszyły konsultacje społeczne związane z przyjętym projektem „ Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020".

Program jest w dużej mierze kontynuacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Poprzedzono go analizą aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej tej grupy mieszkańców naszego regionu oraz diagnozą problemów i potrzeb w zakresie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób, uwzględniając założenia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Wykorzystano również wskaźniki osiągnięcia celów założonych w ostatnim, kończącym się programie, co pozwoliło na określenie stopnia jego realizacji, podsumowanie dotychczasowych efektów, a także sporządzenie wniosków i rekomendacji, które pośrednio posłużyły do wytyczenia kierunku dalszych działań. Wzięto również pod uwagę wyniki badań, przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na temat aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie i wynikające z tych badań rekomendacje do działań zmierzających do poprawy warunków ich życia. Dokument wzbogacono o nową koncepcję działań wynikających z aktualnej diagnozy problemów i potrzeb, biorąc pod uwagę szerokie możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej, a szczególnie środki Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektów na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą do 23 listopada 2015 roku w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji. Należy je zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE