Artykuły z kategorii

Flaga Ukrainy

To wspólna inicjatywa rządów Polski i Kanady, zarządzana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości od 150 tys. zł do 300 tys. zł realizowanych w okresie od luty do 30 listopada 2016 r.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

  • działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
  • posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2010-2015 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
  • posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2012-2015,
  • publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

  • demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 2,3 mln zł
  • niezależne media, łączna suma dofinansowania 1,2 mln zł

Terminy składania wniosków od 13 października do godz. 13.

Szczegółowe informacje