Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Współpraca samorządu województwa z podmiotami sektora pozarządowego służy przede wszystkim realizacji zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2025.

W dokumencie zawarte są tematy związane m.in. z ogólnymi założeniami współpracy, informacją o tworzeniu oraz przebiegiem konsultacji, priorytetami (edukacja i promocja zdrowia publicznego, promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy, rozwój kultury fizycznej, integracją europejską i współpraca międzynarodową, upowszechnieniem i ochroną praw konsumenta, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, rozwój turystyki, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, wzmacnianie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin, wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej, rozwój sektora pozarządowego, integracją środowisk kombatanckich).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 23 września-23 października 2015 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sektor pozarządowy w regionie tworzy - wg. danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31 grudnia 2014 roku ponad 6 150 podmiotów prawnych w różnych formach, w tym 4451 stowarzyszeń i 409 fundacji. Z uwagi na konieczność wzmacniania kapitału społecznego w regionie, wyrażającego się przede wszystkim we wzajemnym zaufaniu, uznawanych normach i wartościach w danych społecznościach, oddolnym samoorganizowaniem się mieszkańców i zaangażowaniem obywatelskim oraz wspólnym działaniem, w roku 2016, podobnie jak w poprzednich latach, wyszczególniono zasady realizacji zadań, które będą szczególnie podkreślane w ich ocenie. Są to: partnerska realizacja zadań, w tym głównie zadań zleconych, współpraca z wolontariuszami oraz włączanie do działań, już od etapu ich planowania, społeczności lokalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI