Seminarium w Olsztynie

"Pamiętajmy o tych, którzy zapomnieli...“ to seminarium poświęcone problemom opieki i komunikacji z osobami starszymi dotkniętymi chorobami otępiennymi, które 23 września 2015 roku odbyło się w Olsztynie.

Celem spotkania było budowanie świadomości opiekunów w zakresie konieczności wypracowania i wdrożenia standardów wysokiej jakości opieki geriatrycznej i usług opiekuńczych dla osób starszych.

Seminarium skierowane było do osób pracujących bezpośrednio z podopiecznymi, a zwłaszcza: pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej, opiekunów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów. Wzięło w nim udział blisko 70 osób – zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy oraz domach pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie miało wymiar bardzo praktyczny. Zarówno do jego poprowadzenia, a jak i prezentacji, zaproszono specjalistów-praktyków, którzy w swej pracy zawodowej od wielu lat związani są bezpośrednio z pracą z seniorami dotkniętymi chorobami otępiennymi.

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii dr n.med. Małgorzata Stompór przybliżyła gościom zagadnienie chorób otępiennych w wieku geriatrycznym, w tym: objawy, diagnozę, fazy, leczenie osób z demencją, a także udzieliła wskazówek praktycznych dla pracujących z osobami dotkniętymi chorobą. Z kolei Iwona Wilim – koordynator Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie omówiła zagadnienia związane z udoskonaleniem opieki, pielęgnacją i poprawą jakości życia osób dotkniętych chorobami otępiennymi. Uczestnicy seminarium zapoznali się również z prezentacją „Porozumienie bez przemocy”, którą przedstawiła Bernadeta Jabłońska – pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany instruktor metody komunikacji. Omawiane przedsięwzięcie było okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się „dobrymi praktykami” czy omówienia ewentualnych trudności w codziennej pracy z seniorami.

Konferencja stanowiła jeden z elementów wdrażania w 2015 roku programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku. 


Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.