Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu

Zarząd Województwa przyjął dokument, który w sposób kompleksowy określa i rekomenduje działania, służące rozwojowi ekonomii społecznej w regionie.

Wynikające z niego wytyczne będą realizowane w latach 2015-2020.

Uchwała została przyjęta 21 lipca, a prace nad WPRES trwały od końca 2014 r. Przyjęta metodyka opracowania Programu została oparta o społeczno-ekspercki model budowy strategii rozwoju oraz programów operacyjnych. W tym celu uchwałą Zarządu Województwa został powołany Zespół ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020, który podczas pięciu spotkań warsztatowych wypracował podstawowe założenia programu. Następnie dokument został poddany otwartym konsultacjom społecznym.

Dzięki konsultacjom WPRES oraz udziałowi w jego tworzeniu przedstawicieli administracji publicznej, reprezentantów świata nauki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych powstał dokument, który w w sposób kompleksowy określa i rekomenduje działania, służące rozwojowi ekonomii społecznej w regionie.

Cel główny WPRES zakłada zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa warmińsko - mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem.

Cel ten będzie realizowany poprzez dziesięć celów szczegółowych uporządkowanych w cztery obszary priorytetowe:

  • Priorytet I. Spójny system wsparcia ekonomii społecznej w województwie;
  • Priorytet II. Wzrost świadomości na temat ekonomii społecznej;
  • Priorytet III. Poprawa efektywności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej;
  • Priorytet IV. Administracja publiczna wspiera rozwój ekonomii społecznej w województwie.

Za koordynację wdrażania Programu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który przygotował projekt programu.

Uchwała Zarządu w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

Tekst Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020