Artykuły z kategorii

fot. stockvault.netLokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłosiły nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO OBEJMUJE ZADANIA, KTÓRE:
- posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
- mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
- Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
- Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
- Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł.

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:
- mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
- planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI:  247 500,00 złotych

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 17 lipca - 6 sierpnia 2014

 

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 10 sierpnia - 30 listopada 2014
Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

Więcej informacji