Artykuły z kategorii

W Kromerowie odbyła się wiosenna narada pełnomocników/koordynatorów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pod hasłem „Nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów alkoholowych”, przygotowana przez Biuro ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wojewódzkie Programy  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, a także  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewidują  podejmowanie  szeregu działań w zakresie tworzenie spójnej polityki profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Realizacja tych  założeń nie byłaby możliwa bez szeroko pojętej współpracy  z samorządami lokalnymi: gminnymi i powiatowymi. Jednym z elementów tej współpracy jest organizowanie cyklicznych narad i szkoleń. Przynoszą one wymierne rezultaty przede wszystkim poprzez wymianę „dobrych praktyk”, analizowanie bieżących problemów oraz przekazywanie najnowszych trendów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

 

Do przeprowadzenia powyższej narady szkoleniowej zaproszeni zostali eksperci
z Wielkopolskiej Fundacji ETOH oraz partnerzy lokalni. Teresa Kobrzyńska przeprowadziła seminarium na temat aktualnej sytuacji prawnej w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych. Katarzyna Właśniak -  prezes Wielkopolskiej Fundacji „ETOH”  poprowadziła seminarium poświęcone Zespołowi FAS i aktualnemu modelowi picia kobiet w Polsce. Ewa Korycka z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  omówiła  realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2013.

 

W dniu kolejnym narady odbyło się seminarium poświęcone praktycznym działaniom związanym z następującymi sprawami: kontrola detalicznych punktów sprzedaży alkoholu (założenia kontroli NIK) oraz rola członków GKRPA w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do udziału w naradzie zaproszone zostały przedstawicielki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:  st. asp. Joanna Śmiglin-Lis, która przedstawiła działania podejmowane przez Policję garnizonu warmińsko-mazurskiego na rzecz zapobiegania patologiom społecznym na terenie naszego województwa oraz asp. Joanna  Radek, która omówiła  podejmowane przez Policję działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

W naradzie udział wzięło łącznie 60 osób, głównie gminni pełnomocnicy/koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów uzależnień, także kierownicy ośrodków pomocy społecznej, sekretarze gmin oraz przedstawiciele powiatowego centrum pomocy rodzinie.